Aannemer 4 – 2022 – pag. 50

Doorbelasten van
prijsstijgingen
De prijzen in de bouwsector rijzen de pan uit. Eerst door corona en nu vanwege de oorlog in
Oekraïne en sancties tegen Rusland. Voor aannemers hoeven die prijsstijgingen niet op een
ramp uit te lopen. Er zijn manieren om lopende bouwcontracten aan de veranderende
omstandigheden aan te passen. In dit artikel een overzicht van de juridische mogelijkheden
om prijsstijgingen door te belasten aan opdrachtgevers.

Maak in de
aannemingsovereenkomst
afspraken over het verrekenen
van prijsstijgingen

Een aannemer staat zeker niet met lege handen als het aan-
komt op de vraag of hij prijsstijgingen kan doorbelasten aan
zijn opdrachtgever. Ook niet als in de met de opdrachtgever
gesloten aannemingsovereenkomst geen (risico- of indexe-
rings)regeling inzake (extreme) prijsstijgingen is overeenge-
komen. Hiervoor bestaan namelijk diverse (wettelijke) rege-
lingen. In een dergelijk geval kan de aannemer mogelijk een
beroep doen op de UAV 2012/de UAV-GC 2005 en/of 7:753 BW
(voluit: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uit-
voering van werken en van technische installatiewerken
2012 (UAV 2012), Uniforme Administratieve Voorwaarden voor
Geïntegreerde Contractvormen 2005 (UAV-GC 2005), Artikel
753 Burgerlijk Wetboek Boek 7 (7:753 BW).
Dit is afhankelijk van het soort regime waaronder de aanne-
mingsovereenkomst is gesloten. Overigens bevatten ook de
AVA 2013 en Standaard RAW Bepalingen 2020 een regeling
voor prijsstijgingen. Wij beperken ons in dit artikel echter
tot een bespreking van de wettelijke regeling(en) van 7:753
BW, de UAV 2012 en UAV-GC 2005.

Noodzaak van een prijsverhoging: Burgerlijk Wetboek
In de wet is opgenomen dat de rechter op vordering van de
aannemer de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk
aan de kostenverhoging kan aanpassen, mits de aannemer
bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft behoeven
te houden met de kans op zulke omstandigheden. Het ver-
eiste van kostenverhogende omstandigheden heeft zowel
betrekking op omstandigheden die reeds vóór de contract-
sluiting zijn voorgevallen, maar die pas nadien aan het licht
komen, als op omstandigheden die eerst na de contractslui-
ting voorvallen. Het ontstaan of aan het licht komen van de
kostenverhogende omstandigheden moet niet aan de aan-
nemer kunnen worden toegerekend. Een rechter zal moeten
beoordelen in hoeverre een aannemer in de omstandig-
heden van het geval rekening had moeten houden met het
voordoen van de kostenverhogende omstandigheden.
De aannemer moet de opdrachtgever zo spoedig mogelijk
voor de noodzaak van een prijsverhoging waarschuwen
(7:753 lid 3 BW). De opdrachtgever wordt daardoor in de
gelegenheid gesteld de prijsverhoging te voorkomen door
tijdig op te zeggen, dan wel aan de aannemer beperking of
vereenvoudiging van het werk voor te stellen.
Artikel 7:753 BW biedt een goede opening om tot een prijs-
aanpassing te komen in het geval kostenverhogende
omstandigheden zich voordoen die de aannemer niet heeft
verdisconteerd bij het bepalen van de prijs van het werk.

Tekst Carolijn Slegers (Van Iersel Luchtman Advocaten) Foto’s Shutterstock, Paul Diersen
WETTEN EN REGELS

50 Aannemer nr. 4 – Juni 2022

50-51-52_prijsstijgingen.indd 50 13-06-2022 13:03

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.