Aannemer 4 – 2022 – pag. 51

Helaas moet een aannemer hiervoor dan wel naar de rech-
ter en de prijsstijging als het ware (tijdelijk) ‘voorfinancie-
ren’. Uiteraard laat het artikel de mogelijkheid om in onder-
ling overleg tussen aannemer en opdrachtgever een
prijsaanpassing af te spreken onverlet. Wel wordt er in de
praktijk pas aan art. 7:753 BW toegekomen indien er op de
aannemingsovereenkomst geen UAV van toepassing zijn.

Aanspraak op bijbetaling: UAV 2012
In § 47 van de UAV 2012 is eveneens een regeling opgeno-
men in verband met kostenverhogende omstandigheden.
Indien de aannemer van oordeel is dat er zich kosten-
verhogende omstandigheden voordoen, dient hij de
opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk in
kennis te stellen. Zo heeft hij in beginsel aanspraak op
bijbetaling. Een gang naar de rechter is dan niet nodig.
Van kostenverhogende omstandigheden in de zin van § 47

UAV 2012 is sprake indien de omstandigheden van dien aard
zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen
rekening hoefde te worden gehouden met de kans dat zij
zich zouden voordoen. Daarnaast moeten de omstandig-
heden de aannemer niet kunnen worden toegerekend en
moeten zij de totale kosten van het werk aanzienlijk verho-
gen. Het is niet bepaald in een vast criterium wanneer er
sprake is van een aanzienlijke verhoging. De Raad van Arbi-
trage in Bouwgeschillen lijkt een kostenstijging van 5% van
de aanneemsom als vuistregel te hanteren.

UAV-GC 2005: onvoorziene omstandigheden
In § 44 lid 1 sub c UAV-GC 2005 is een regeling opgenomen
voor onvoorziene omstandigheden. Indien een kostenstij-
ging kan worden aangemerkt als onvoorziene omstandig-
heid, dan komt de aannemer een kostenvergoeding toe. De
kostenstijging moet van dien aard zijn dat de opdrachtgever

51nr. 4 – Juni 2022 Aannemer

50-51-52_prijsstijgingen.indd 51 13-06-2022 13:03

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.