Aannemer 4 – 2022 – pag. 59

Algemene voorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige
andere manier, zonder voorafgaande schritelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze en naar beste
weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze
instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Uitgever en auteurs
aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op
bedoelde informatie. Gebruikers van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden
deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan op hun
professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

aannemervak.nl

Like en volg Aannemer ook op:

youtube.com/aannemervak

facebook.com/aannemervak/ twitter.com/aannemervak

instagram.com/aannemervak https://www.linkedin.com/company/aannemer

Redactie Aannemer
Eisma Bouwmedia
Informaticaweg 3
7007 CP Doetinchem
aannemer@eisma.nl
aannemervak.nl
ISSN: 0926-9894

Hoofdredactie
Wouter de Vries, tel.: (088) 294 49 16
w.devries@eisma.nl

Redactie
Paul Diersen, tel.: (088) 294 49 12
p.diersen@eisma.nl

Eindredactie
Sandra Abbink, Thom Groot Nibbelink

Vormgeving
Inpladi, Cuijk
DTP
ZeeDesign, Witmarsum

Aan deze Aannemer werkten mee
Alex J. de Haan, Richard olde Hartman,
Saskia de Jong, Willem Koppen,
Ottilie Laan, Marcel van Rijnbach,
Carolijn Slegers, Tony Tati,
Harrie Vekemans, Bert Videler,
Ste e van Wijlick, Peter de Winter

Uitgever
Rens Sturrus

Directie
Egbert van Hes, algemeen directeur

Advertenties
Sebastiaan Jansen,
Commercieel manager
Voor informatie over tarieven,
afsluitdata e.d.:
Karin Krabbenborg, tel.: (088) 294 49 34
Sacha Harders, tel.: (088) 294 49 33

Marketing
Ella Tempel
marketingbouw@eisma.nl
tel.: (088) 294 49 49

Abonnementen
Abonnementsovereenkomsten worden
uitsluitend aangegaan door Eisma
Media Groep B.V, namens wie de
uitgever de abonnementen verzorgt.
Abonnementen kunnen op elk gewenst
tijdstip ingaan.
Abonnementen lopen automatisch
door, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de
vervaldatum bij onze Klantenservice
wordt opgezegd. Dit kan schritelijk,
telefonisch of per e-mail.

Abonneeservice voor opgave
abonnementen, wijzigingen en
informatie
Eisma mediagroep abonneeservice,
postbus 2238, 5600 CE Eindhoven
tel.: (088) 226 66 47,
abonneren@eisma.nl

Betaling abonnementen
Rabobank Leeuwarden-Noordwest
Friesland
Banknr: 0365061395
IBAN: NL81RABO0365061395
BIC: RABONL2U

Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
www.eismamediagroep.nl

© 2022 Eisma Bouwmedia, Doetinchem

Druk
Veldhuis Media

Vaktijdschrit voor de bouwondernemer. Een uitgave van Eisma Bouwmedia.

59nr. 4 – Juni 2022 Aannemer

59_colofonabonneer_12.indd 59 13-06-2022 13:05

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.