Aannemer 5 – 2020 – pag. 12

Mulderij 1000ste onderschrijver Governance Code

Mulderij BV is een middelgroot aannemersbedrijf dat sinds 1959
actief is in het aannemen en uitvoeren van metsel-, lijm-, voeg- en
steigerwerken op het gebied van woning- en utiliteitsbouw. Het fami-
liebedrijf werkt regelmatig als onderaannemer in opdracht van grote
bouwbedrijven.
In 2014 hebben toonaangevende bouwondernemingen en opdracht-
gevers de handen ineengeslagen en de Governance Code Veiligheid
in de Bouw opgesteld. Inmiddels is de code door ruim 1000 grote en
kleine organisatie onderschreven en heeft de Onderzoeksraad Voor
Veiligheid (OVV) de GCVB opgeroepen een ‘Agent of Change’ te zijn op
het gebied van veiligheid.
Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw vergroten samen vei-
ligheid in de bouw door de veiligheidscultuur en het veiligheidsge-

drag te verbeteren en de uitgangspunten, aanpak en gebruikte
instrumenten in de keten te standaardiseren, te uniformeren, te har-
moniseren en beter op elkaar af te stemmen, om tot nul dodelijke en
zeer ernstige ongevallen in de sector te komen. Om dit te bereiken
zijn drie kernwaarden vastgesteld: verantwoordelijkheid, leiderschap
en samenwerking. Als ‘Agent of Change’ richt de GCVB haar activitei-
ten voornamelijk op de onderwerpen ‘Regie op veiligheid’, het ‘Bor-
gen van Constructieve Veiligheid’ en ‘Lerend Vermogen’.

Aannemersbedrijf Mulderij uit Hoogeveen onderschrijft als
duizendste organisatie de Governance Code Veiligheid in de
Bouw (GCVB). Met hun onderschrijving schaart Rik Mulderij
zich met zijn bedrijf bij een groeiende groep bedrijven dat
hun steentje wil bijdragen en samen wil zorgen voor meer
veiligheid in de bouwsector door de veiligheidscultuur in
brede zin te verbeteren.

Achttien partijen hebben op initiatief van Mijn Aansluiting
een Nederlands Technische Afspraak (NTA) opgeleverd voor
het aansluiten van een prefab meterkast in de ruwbouw-
fase.

De aanleg van nutsvoorzieningen maakt onderdeel uit van het
gehele bouwproces. Door veranderende marktomstandigheden,
maakbaarheidsvraagstukken en bouwmethoden, kan het nuttig zijn
om nutsvoorzieningen al in een eerder stadium van het bouwpro-
ces te realiseren. In het geval van de prefab meterkast direct nadat
de fundering en de vloer van de woning is gerealiseerd, maar nog
voordat de muren worden geplaatst.
De stichting Mijn Aansluiting heeft in samenspraak met marktpartij-
en de afgelopen tijd een verkenning gedaan naar de mogelijkheden
van het gebruik van prefab meterkasten. NEN heeft dit document
uitgewerkt tot een onafhankelijk en breed gedragen afspraak.
De NTA 8769 moet meer duidelijkheid en transparantie bieden ten
aanzien van eisen die worden gesteld aan de prefab meterkast.
Maar ook wat het proces van vooraanleg en de kwaliteitsborging
gedurende dit proces betreft. NTA 8769 sluit aan op NEN 2768
‘Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in
woningen’ en op andere gerelateerde normen, zoals NEN 1010
‘Elektrische installaties voor laagspanning’.
Diverse bouwbedrijven hebben inmiddels al ervaring opgedaan met
het plaatsen van prefab meterkasten in de ruwbouwfase, zoals Van
Wijnen en Dura Vermeer. Ook Enexis Netbeheer is er al mee aan de
slag gegaan.

NTA voor prefab meterkast

12 Aannemer nr. 5 – September 2020

updAte

10-11-12-13_update.indd 12 21-08-20 13:53

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.