Aannemer 5 – 2020 – pag. 34

Quickscan biedt
aanknopingspunten
voor gesprek
In gesprek met werknemers over thema’s als gezondheid, veiligheid en leefstijl?
Met de Quickscan van Volandis krijg je inzicht in hoe zij denken over deze
onderwerpen. Ontwikkeld voor bedrijven vanaf vier medewerkers.

Tekst Paul Diersen Foto Volandis

Werknemers die met plezier naar het werk gaan en op tijd
vooruit kijken, zijn goed voor jouw bedrijf en bovenal wil je
goed personeel behouden, zo stelt Volandis, het kennis- en
informatiecentrum binnen de bouw- en infrasector voor
duurzame inzetbaarheid. De ervaring leert dat niet alle
werknemers snel het achterste van hun tong laten zien.
Toch wil je een betrokken werkgever zijn en inspelen op
ieders behoefte.
De Quickscan is hiervoor een nieuwe online tool, gericht op
bedrijven en/of afdelingen met minimaal vier werknemers.
Invullen kost volgens Volandis maar vijf minuten. De aanlei-
ding voor het ontwikkelen? “Wij zagen een manco”, zegt
ad viseur Albert Kloosterboer van Volandis. “Werkgevers in de
bouw kunnen gratis gebruikmaken van het werkgevers-
portaal mijnVolandis. Daarin staan rapportages, gebaseerd
op PAGO-data (periodiek arbeidsgezondheidskundig onder-
zoek). Sectorrapportages, brancherapportages, maar ook
bedrijfsrapportages. Zo’n bedrijfsrapportage laat zien hoe
het bedrijf er qua medewerkers op het gebied van duurzame
inzetbaarheid voor staat. De data uit de PAGO’s wordt geano-
nimiseerd bij ons aangeleverd en ingelezen in het werkge-
versportaal. Dit laat zien hoe op de verschillende thema’s
binnen het bedrijf wordt gescoord. Denk bijvoorbeeld aan
werkdruk, samenwerken of de rol van de leidinggevende.”

Te klein voor bedrijfsrapportage
“Maar”, zo vervolgt hij, “een bedrijfsrapportage wordt in ver-
band met privacy alleen getoond als er minimaal vijftien

medewerkers hebben deelgenomen aan het PAGO. Van de
10.000 bouwbedrijven is 85 procent te klein om een
bedrijfsrapportage te krijgen, omdat ze niet minimaal vijf-
tien deelnemers aan een PAGO hebben in een bepaalde
periode, of omdat ze gewoonweg minder werknemers heb-
ben. Daarom wilden we iets maken dat wel met die thema’s
te maken heeft en dat wel inzicht geeft, waarmee ook werk-
gever en werknemers van kleinere bedrijven het gesprek
kunnen aangaan. Zo is de Quickscan geboren.”

Twintig vragen
Hoe het werkt: de werkgever krijgt een twintigtal online vra-
gen over thema’s als leefstijl, werkdruk en risico op uitval.
Die geven weer hoe híj denkt dat zíjn werknemers denken
over die thema’s. Vervolgens kan de werkgever drie thema’s
kiezen die hij het meest belangrijk vindt voor zijn bedrijf.
Dezelfde vragen krijgen werknemers ook.
Als minimaal vier werknemers de vragen binnen twee weken
invullen, ontvangt de werkgever na die periode een rappor-
tage met de uitkomsten. “Wat we bij de bedrijven zien die
hebben meegedaan in de pilotfase, is dat dit soms verras-
sende uitkomsten oplevert. Een werkgever die niet het idee
had dat zijn werknemers heel erg last hadden van een hoge
werkdruk, terwijl de werknemers dat wél zo ervoeren. Ook
liggen de prioriteiten anders: de top 3 van de werkgever ver-
schilt vaak van die van de werknemers. Er komen geen per-
centages uit de Quickscan, maar het geeft wel aanknopings-
punten om met elkaar in gesprek te gaan.”

34 Aannemer nr. 5 – September 2020

Gezond en veiliG werken

34-35_volandis.indd 34 21-08-20 14:01

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.