Aannemer 5 – 2020 – pag. 38

Kwaliteitsborging begint daarom bij de vraag achter de
vraag. Die aanpak levert wél een tevreden klant op en waar-
schijnlijk een uitgebreidere opdracht.

Specificeer functionele eisen en SMARTe indicatoren
Stap 2 van de 17 AZEB-stappen stuurt op het maken van een
gebalanceerde set van functionele eisen. In plaats van een
traditionele PvE op te stellen, vind je het antwoord op de
vraag achter de vraag. ‘Vervang mijn dak’ wordt: ‘Zorg ervoor
dat mijn huis lekker warm blijft’. De functionele omschrijvin-
gen van de klantwens ga je vervolgens specificeren. Wat
bedoelt de klant met ‘warm’? Dat leg je vast als SMARTe
indicator. Dus een specificatie die je straks kunt controleren
en meten.
Ook help je de klant met het aanvullen van eisen. Denk aan
betaalbaarheid, comfort, bruikbaarheid, onderhoudsgemak,
milieu-impact, gezondheid, esthetiek en veiligheid. Dat kun-
nen er wel meer dan honderd zijn. De onder andere voor dit
doel binnen AZEB ontwikkelde TCO-tool biedt hiervoor een
logische en handige structuur.

Intrinsiek kwaliteitsmanagement
Een V&V-plan dient als houvast voor controle of aan de
eisen is voldaan, door verificatie (is gemaakt wat is
gevraagd) en door validatie (functioneert wat is gemaakt
zoals gevraagd).
Het opstellen van een V&V-plan – AZEB-stap 4 – doe je
uiteraard op basis van de set functionele eisen. Hierin
beschrijf je de procedure voor toetsing tijdens het ontwerp-

Kwaliteitscontrole op
de bouwplaats; zorg

dat je fouten ontdekt
als je ze nog

eenvoudig kunt
herstellen.

Als het bouwteam
weet dat de

controles
plaatsvinden, wordt

er meestal echt
gebouwd zoals het

ontwerp dat
aangeeft.

Meer marges met kwaliteitsborging
In combinatie
met vroegtijdi-
ge haalbaar-
heidsstudies
zorgen de
AZEB-kwali-
teitsstappen
dat de klant-
wensen en
ambities gedu-
rende het hele
beslis-, ont-
werp- en
bouwproces in
het bewustzijn

van alle ontwerp- en bouwpartners blijft. De toetsing
van het ontwerp aan de eisen, de kwaliteitscontroles
tijdens de uitvoering, zorgvuldige controles voor en tij-
dens inbedrijfname/oplevering van het gebouw en
monitoring achteraf, borgen niet alleen de kwaliteit
maar voorkomen ook een hoop gedoe en faalkosten.
Dit levert niet alleen een betaalbaar energieneutraal
gebouw met een voorspelbare kwaliteit op, maar is ook
de weg naar een beheersbaar bedrijfsproces. Fijn in tij-
den waarin menig aannemer de risico’s niet meer ziet
zitten – in de dubbele zin van het woord.

38 Aannemer nr. 5 – September 2020

WETTEN EN REGELS

36-37-38-39_energieneutraal.indd 38 21-08-20 14:07

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.