Aannemer 5 – 2020 – pag. 44

Nieuwe richtlijnen
voor spouwankers in
houtskeletbouw
In de huidige woningbouw heeft de toepassing van hsb-binnenspouwbladen een
stevige positie weten te verwerven. Daarnaast is bakstenen gevelmetselwerk ook
niet weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. De combinatie van beide
systemen blijkt in de praktijk echter nog steeds geen gelukkige. Een nieuwe
technische aanbeveling is een stap in de goede richting.

Tekst en beeld Steffie van Wijlick (Adviesbureau Vekemans) en Harrie Vekemans
(MADE Center – Metselwerk Kenniscentrum) Tekenwerk Henk Heusinkveld

In een eerder door ons geschreven artikel over spouwan-
kers in een hsb-binnenspouwblad (Aannemer, oktober 2017)
zijn de aandachtspunten inzake een correcte verankering en
samenwerking al eens beschreven. De toenmalige zienswijze
en problematiek in de uitvoering hebben ertoe geleid dat
de Stichting Stapelbouw samen met de Nederlandse Bond
van Timmerfabrikanten (NBvT) een onderzoek naar deze
problematiek heeft geïnitieerd.
Dit heeft in oktober 2019 geresulteerd in een technische
aanbeveling van de Stichting Stapelbouw: ‘Interactie gemet-
selde buitenbladen met hsb-binnenbladen’. Dit is voldoen-
de aanleiding om een vervolg te schrijven, waarin de resul-
taten en aanbevelingen uit het onderzoek worden
meegenomen.

Spouwankers algemeen
Voor spouwankers in het algemeen hebben wij in 2016 in
het novembernummer van Aannemer al een aantal belang-
rijke aspecten opgesomd, die aangehouden moeten worden
voor de verankering van een gemetseld buitenspouwblad.
Aspecten die bij ieder gevelmetselwerk gelden met betrek-
king tot spouwankers zijn:
– De kwaliteit van de spouwankers moet RVS AISI 316 (A4) zijn.
– Het minimaal toe te passen aantal spouwankers moet per

situatie berekend en vastgelegd worden, zoals onder
andere ook staat aangegeven in de Eurocode.

– Laat indien mogelijk een verankeringspatroon uitwerken
voor het project, zodat een zo gelijkmatig mogelijk span-
ningsverloop in het gevelmetselwerk wordt verkregen.

Spouwankers in hsb-binnenspouwblad
In het eerdere artikel over spouwankers in hsb-binnen-
spouwbladen is hier verder op doorgegaan. Een belangrijk
aspect in het geval van hsb-binnenspouwbladen, is de aan
te houden waarde voor de constante ca in de berekeningen
voor spouwankers. In de NPR 9096-1-1 art. 6.5 is vastgelegd
dat nooit gerekend mag worden met een constante van 1,5.
Afhankelijk van de situatie, moet met een ca van 2,0 of 3,0
gerekend worden.
Aanvullend worden er in het artikel nog voorwaarden
gesteld aan de stijlen en plaatsing van de stijlen voor de
verankering van gevelmetselwerk, waarbij dit de belangrijk-
ste zijn:
– Er dienen voldoende stijlen aanwezig te zijn en ook nog op

posities waar het metselwerk ook inderdaad verankerd
moet en kan worden. Dit is vooral van belang in het geval
van penanten en borstweringen, waarin minimaal twee
rijen spouwankers per penant of borstwering aangebracht
moeten worden (bij voorkeur verspringend).

– De spouwankers dienen in het midden van de stijlen van
het hsb-element geplaatst te worden en mogen deze stij-
len niet splijten tijdens het inschroeven. Houdt een mini-

44 Aannemer nr. 5 – September 2020

Techniek

44-45-46-47_vekemans.indd 44 21-08-20 14:13

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.