Aannemer 5 – 2020 – pag. 46

male dekking van viermaal de diameter van het spouwan-
ker aan, oftewel wanneer het spouwanker precies in het
hart van de stijl geboord wordt, moet deze stijl minimaal
negen keer de diameter van het spouwanker breed zijn.

– Wanneer er folies of plaatmateriaal aan de buitenzijdes
van de hsb-elementen geplaatst worden, adviseren wij het
hart van de stijlen over te laten nemen aan de buitenzijde
van het element om zo altijd in het hart van de stijlen te
kunnen verankeren.

– Het is tevens mogelijk om rechtstreeks in het plaatmateri-
aal van een hsb-element te verankeren. Voor minimale
specificaties van dit plaatmateriaal adviseren wij contact
op te nemen met de leverancier van de spouwankers; wij
adviseren hier altijd plaatmateriaal toe te passen van
minimaal 24 mm constructief multiplex.

Voor de complete voorwaarden en overige informatie
adviseren wij het eerdere artikel te lezen (te vinden op
Aannemervak.nl).

Doorbuiging binnenspouwblad
Ten tijde van de totstandkoming van het eerdere artikel in
2017 waren enkele zaken nog onvoldoende onderzocht en
zodoende veilig aangenomen als uitgangspunten. Het gaat
dan onder andere om de maximale, bijkomende doorbui-
ging van de binnenspouwbladen, waar een maximum van
1/1000 van de overspanning voor aangegeven was (geba-
seerd op de CUR-aanbeveling 82 art. 7.3), met een maximum
van 4 mm.
Indien de berekende doorbuiging méér is, dan is het bin-
nenspouwblad dusdanig slap dat er een grote kans is dat
het bakstenen gevelmetselwerk eerst gaat scheuren, alvo-
rens te gaan samenwerken met het hsb-binnenspouwblad.
Het verankeren in stelkozijnen is ook in het geval van hsb-

binnenspouwbladen nooit gewenst. Met name om het ver-
ankeren door de waterkerende slabben te vermijden en
daarnaast ook om het schuin plaatsen van spouwankers te
voorkomen. De stijlen direct naast openingen mogen om
dezelfde redenen ook niet gebruikt worden voor het veran-
keren van het gevelmetselwerk.
In het geval van penanten in het gevelmetselwerk blijven er
dan maar weinig tot geen mogelijkheden over om te veran-
keren. In de voorbereidingsfase van een bouwproject en bij
de uitwerking van de hsb-elementen dient hier rekening
mee gehouden te worden. Indien mogelijk kan er wel naar
een betonnen bouwmuur tussen de hsb-elementen in ver-
ankerd worden.

Klampen of multiplex plaat
Een mogelijk alternatief voor deze situaties is de hsb-ele-
menten voorzien van klampen of een multiplex plaat (inclu-
sief constructieve onderbouwing en te voldoen aan speci-
fieke voorwaarden) waar de spouwankers in aangebracht
kunnen worden. In het geval van klampen moet er wel reke-
ning gehouden met de lagenmaat van het bakstenen gevel-
metselwerk, zodat de spouwankers recht aangebracht kun-
nen worden.
In de technische aanbeveling van de Stichting Stapelbouw
zijn bovenstaande punten verder onderzocht en uitgewerkt.
Voor een juiste beoordeling van deze technische aanbeve-
ling is het van belang om te weten dat deze gebaseerd is op
de volgende randvoorwaarden en basisuitgangspunten:
– De doorbuiging die genoemd wordt heeft betrekking op de

doorbuiging van een verdiepingshoogte (overspanning van
vloer naar vloer), met een maximum van 2500 – 2600 mm.

– De proeven en berekeningen zijn gebaseerd op minimale
sterkten van het metselwerk.

– De dikte van het gemetselde buitenblad ligt tussen 65 mm
en 110 mm.

– Het hsb-binnenblad is ontworpen om in de uiterste grens-
toestand de effecten van de op de gevel aangrijpende

Een verankering in
stelkozijnen wordt

vaak foutief
uitgevoerd en schuin

geplaatst.

46 Aannemer nr. 5 – September 2020

Techniek

44-45-46-47_vekemans.indd 46 21-08-20 14:13

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.