Aannemer 5 – 2020 – pag. 47

windbelasting te weerstaan (maximale belasting van
2,09 kN/m2).

– De minimale spouwbreedte is gelijk aan 40 mm.
– Geadviseerd wordt de diameter van de spouwankers als

volgt te beperken: spouwbreedte t/m 80 mm: ø ≤ 3,0 mm;
spouwbreedte van 80 mm t/m 180 mm: ø ≤ 4,0 mm.

– Spouwankers mogen niet zijn aangebracht in beplating die
aan de buitenzijde van het hsb-binnenblad aanwezig is,
zonder dat een constructieve berekening is uitgevoerd.

– Spouwankers mogen niet zijn aangebracht in spouwlatten
van kozijnen.

– Spouwankers horizontaal maximaal 500 mm hart-op-hart
aanbrengen en verticaal 500 of 600 mm.

– Om stabiliteit in penanten te realiseren is het noodzakelijk
om de aan te brengen spouwankers niet in één verticale
lijn te plaatsen, maar de spouwankers met een versprin-
gend patroon aan te brengen (zie figuur op linker pagina).

De aanbeveling geeft aan dat indien deze uitgangspunten
gehanteerd en gevolgd worden, de scheurvorming in het
gevelmetselwerk beheerst kan worden. Voor specifieke
details van het uitgevoerde onderzoek kan de aan deze aan-
beveling ten grondslag liggende notitie ‘Interactie gemetsel-
de buitenbladen met hsb-binnenbladen – bruikbaarheids-
grenstoestand eisen’ d.d. 20-09-2018 van Adviesbureau
Hageman geraadpleegd worden (www.stapelbouw.net).

Doorbuigingseis
Het onderzoek heeft uiteindelijk voor de toelaatbare door-
buiging van hsb-binnenspouwbladen geresulteerd in een
specifieke eis voor de situatie dat er een gemetseld buiten-
spouwblad aan verankerd gaat worden. Op basis van de
randvoorwaarden en uitgangspunten die in het onderzoek
zijn aangehouden wordt de volgende conclusie getrokken:
‘Voor het beheersen van de scheurvorming in het gemetsel-
de buitenblad wordt aanbevolen dat de doorbuiging van het
hsb-binnenblad bij de karakteristieke belastingcombinatie,
waarbij de windbelasting de extreme veranderlijke belasting
is, niet groter is dan 1/500 van de hoogte van het binnen-
spouwblad’.

Naast de specifieke doorbuigingseis zijn in deze aanbeve-
ling ook specifieke oplossingen uitgewerkt voor de veranke-
ring van gevelmetselwerk ter plaatse van penanten in een
hsb-binnenspouwblad, te weten:
– Spouwankers behoren bij voorkeur niet te zijn aange-

bracht in stijlen direct naast een kozijn. Bij penanten
smaller dan 600 mm dient tussen de stijlen direct naast
het kozijn, in het hsb-binnenblad, een klamp te zijn opge-
nomen waarin de spouwankers bevestigd kunnen worden
(zie figuur rechts).

– Bij penanten met een breedte tussen 600 en 1300 mm zal
ten minste één middenstijl aanwezig moeten zijn. Ook hier
moeten in het hsb-binnenblad, naast de middenstijl,
enkele klampen worden aangebracht om de stabiliteit van
het penant te bevorderen.

– Indien het gemetselde buitenblad voorzien is van vol-
doende bouwfysische dilataties, kan in afwijking van het
hierboven gestelde, ervoor gekozen worden om een
spouwanker aan te brengen in de stijl direct naast het
kozijn. Dit moet dan worden gedaan onder een hoek van
ten minste 30° (zie figuur bovenaan).

– Bij penanten met een breedte groter dan 1300 mm zullen
altijd ten minste twee middenstijlen aanwezig moeten zijn.
De spouwankers behoren dan in die stijlen te zijn aange-
bracht. Het plaatsen van spouwankers in stijlen direct
naast een kozijn moet dan achterwege gelaten worden.

De technische aanbeveling is een stap in de goede richting
en geeft een prima basis om de verankering van bakstenen
gevelmetselwerk aan hsb-binnenspouwbladen uit te kun-
nen werken. Bij deze uitwerking moet wel rekening gehou-
den worden met de diverse randvoorwaarden en uitgangs-
punten. Belangrijk punt is dat er voldoende bouwfysische
dilataties voorzien worden in het gevelmetselwerk, waarbij
dit nog extra aandacht verdient bij smalle penanten, waar
de verankering wel in de stijl direct naast het kozijn is aan-
gebracht. Er is hier dus sprake van een groot aantal aan-
dachtspunten. De meeste punten zijn van invloed op elkaar
en het is dus belangrijk om deze verankering op tijd uit te
werken, zodat het gevelmetselwerk efficiënt uitgevoerd kan
worden.

47nr. 5 – September 2020 Aannemer

44-45-46-47_vekemans.indd 47 21-08-20 14:13

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.