Aannemer 5 – 2020 – pag. 9

Vanuit ons adviesbureau helpen wij bouwondernemers met de implemen-
tatie van kwaliteitszorg en -borging in
hun organisatie. Een startgesprek is daar-
bij stap 1. Met de verantwoordelijken
vanuit het bedrijf zetten we de belangrij-
ke aandachtsgebieden op een rijtje. Deze
vormen als het ware de route naar het
einddoel en we houden ze gezamenlijk in
het vizier om zo op koers te blijven.
Onlangs kwamen bij een middelgroot
bouwbedrijf de volgende punten naar
voren die men van belang vond om het
traject tot een succes te maken. Ik deel
ze hier graag.

1. Ondersteuning vanuit management
Het is van belang dat het management
middelen en tijd ter beschikking stelt en
aandacht spendeert aan de medewer-
kers die bezig zijn met het proces. Ook
kan het management kwaliteitsborging
onder de aandacht brengen bij bouw-
partners, zodat ook die hun bijdrage
gaan leveren. Een valkuil hier is dat de
dagelijkse werkzaamheden te veel tijd
vergen, waardoor men niet aan verande-
ren toekomt.
2. Uitdragen vanuit directie (leiderschap
tonen)
De praktische ondersteuning vanuit het
management is van belang, maar min-
stens zo belangrijk is dat de directie uit-
draagt dat zij het onderwerp belangrijk
vindt. Dit kan bijvoorbeeld tijdens bij-
eenkomsten met medewerkers, maar ook
in (social)media-uitingen. Door leider-

schap te laten zien, volgen mensen mak-
kelijker.
3. Veilige werkomgeving
Het is echt mooi en supernuttig als je tij-
dens een traject verbeterpunten vanuit
de werkvloer direct mee kunt nemen,
zodat de andere medewerkers hier ook
van profiteren. Een belangrijke voorwaar-
de om deze informatie te verkrijgen, is
wel dat mensen die dúrven uiten. Daar-
voor is dus die veilige omgeving nodig.
4. Zorg dat je kort op het proces blijft
zitten
Wanneer je feedback uit de organisatie
krijgt, is het zaak om er ook mee aan de
gang te gaan en het niet op een lijstje te
laten staan. Zorg bijvoorbeeld dat je met
het team gestructureerd de verbeterpun-
ten behandelt en dat er ook voortgang in
de ontwikkeling blijft.
5. Geef actief feedback aan
medewerkers
Er is weinig zo demotiverend als merken
dat er niets met een aangedragen punt
wordt gedaan. Wanneer je er dus mee
aan de gang gaat, koppel dat dan ook
terug aan mensen en blijf dat doen
indien nodig.

Bert Videler
Bouwkwaliteitcoach.nl

Zo implementeer
je kwaliteits-
borging in je bedrijf

‘Aandachtspunten
zijn de route naar
het einddoel’

9nr. 5 – September 2020 Aannemer

COLUMN

09_columnbert.indd 9 21-08-20 13:52

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.