Aannemer 5 – 2021 – pag. 10

Rc Panels is Fabrikant van de Toekomst, publieksprijs naar VELUX
Rc Panels is door een vakjury unaniem uitgeroepen tot
Fabrikant van de Toekomst 2021. Met de innovatieve Terug-
wingevel won Rc Panels ook in de categorie ‘Versnelling van
de bouw- en renovatieopgave’. De jury van de Hibin Fabri-
kant van de Toekomst plaatst Rc Panels ‘op eenzame hoog-
te’ op nummer één van alle inzendingen.

“De Terugwingevel van Rc Panels levert een belangrijke bijdrage aan
de versnellingsopgave met betrekking tot renovatie”, aldus het jury-
rapport. De jury is enthousiast over de toekomstgerichtheid van het
concept: “Energiebesparing en wooncomfort gaan hand in hand met
verantwoord materiaalgebruik en aandacht voor hoogwaardig herge-
bruik in de toekomst. Er is sprake van een goed doordacht concept,
waarbij aan verschillende aspecten van de renovatieopgave aan-
dacht is besteed. De productie is vergaand gedigitaliseerd en geau-
tomatiseerd, waarmee maatwerk in een geautomatiseerd proces
wordt gerealiseerd en tegelijkertijd wordt geanticipeerd op het
tekort aan vakmensen in de bouw.”
Voor de Fabrikant van de Toekomst waren acht innovaties van zeven
verschillende fabrikanten genomineerd. In vier categorieën werd een
winnaar aangewezen, waarna Rc Panels als overallwinnaar werd
gekozen. Rc Panels veroverde ook de award in de categorie ‘Versnel-
ling van de bouw- en renovatieopave’. Gyproc in de categorie ‘Hin-
dervrije bouwlogistiek’ en Wienerberger in de categorie `Data voor
stroomlijning van de bouwsector’.
VELUX Nederland won in de categorie ‘Minder primaire grondstoffen’.
Daarnaast won het ook de publieksprijs met de take-back recycling-

dienst. Om bouwafval tegen te gaan en dakramen van de afvalberg
te redden, worden VELUX dakramen via de take-back service
gescheiden ingezameld. Wat volgt, is demontage door bedrijven die
veelal onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen of bedrij-
ven die werken aan re-integratie van gedetineerden. Met de hieruit
ontstane grondstoffen als glas, hout, aluminium en kunststoffen
worden nieuwe producten gemaakt. 95 procent van de grondstoffen
blijft zo in de keten. VELUX realiseert hiermee een CO2-reductie van
28 procent per dakraam in vergelijking met bouw- en sloopafval in
de laatste fase van de levenscyclus.
De take-back dienst is een non-profitdienst. VELUX Nederland ver-
dient er niets aan. De aannemer heeft een klein financieel voordeel
ten opzichte van afvoer van materialen als sloopafval. Bal: “De
dienst is niet gratis. Inzamelen, maar ook bewerkingen kosten veel
geld. Ondanks de kosten is het aantrekkelijk voor aannemers. Het is
een goedkoper alternatief dan het afvoeren van materialen als
bouw-/sloopafval. Dat komt omdat er ook grondstofopbrengsten
tegenover staan.”
Maar het gaat niet alleen om de financiële component. “We zien bij-
voorbeeld bij woningcorporaties dat zij in hun opdrachtverlening
aan onderhoudsbedrijven voorschrijven dat zo veel mogelijk materi-
aal moet worden gered en dat bedrijven dat ook moeten kunnen
aantonen. Ten aanzien van de take-back dienst speelt bij woningcor-
poraties ook het aspect van social return een rol. Verder zien we de
ontwikkeling dat met name grotere aannemers een actief duurzaam-
heidsbeleid voeren, omdat zij zich daarmee kunnen onderscheiden
in de markt.

10 Aannemer nr. 5 – September 2021

updAte

06-07-08-09-10_update.indd 10 19-08-21 16:16

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.