Aannemer 5 – 2021 – pag. 11

Mijn laatste blog over proefprojecten in het kader van de Wet kwaliteitsbor-
ging voor het bouwen schreef ik in 2019.
Inmiddels is er wel het een en ander ver-
anderd, dus tijd voor een update. Ook
beluister ik wat terughoudendheid bij
bedrijven als het gaat om het doorlopen
van een proefproject mét bevoegd gezag
erbij. Er zijn variaties mogelijk. Die zet ik
hier op een rij. Een proefproject voor de
Wkb is niets anders dan een bouwproject
dat toch al plaats zou vinden, maar dan
met een andere werkwijze op het gebied
van kwaliteitsborging.

Met aannemer, kwaliteitsborger en
bevoegd gezag, vanaf ontwerp
Bij de meest uitgebreide variant van een
proefproject zijn alle bovenstaande partij-
en betrokken. Dit wordt ook wel een inte-
graal proefproject genoemd. Door in deze
samenstelling te oefenen, kunnen álle
partijen ervan leren. Dat is ontzettend
belangrijk voor een goede werking van
het stelsel straks. De terughoudendheid
die ik bemerk, heeft vooral te maken met
onervarenheid bij partijen, waardoor men
denkt dat een vlotte doorloop van een
project in gevaar komt. Gelukkig zijn er op
dit moment wel ruim honderd integrale
proefprojecten in voorbereiding en uit-
voering. Een voordeel van een integraal
proefproject is ook dat er mogelijk een
subsidie tegenover staat.

Met aannemer en een kwaliteitsborger,
vanaf ontwerp
Een tweede optie is om te oefenen zonder
bevoegd gezag. De mogelijkheid tot subsi-
die vervalt dan meestal en bevoegd gezag
kan er zelf niet van leren. Ook bij deze

variant kijkt de kwaliteitsborger met een
even kritisch oog naar de bouwbesluit-
aspecten van je project, waarbij ongetwij-
feld aandachtspunten naar voren komen.
Ook wordt de samenwerking met de bor-
ger geoefend.

Met aannemer en kwaliteitscoach,
vanaf ontwerp
Een proefproject kan ook zonder een kwa-
liteitsborger worden doorlopen, met
begeleiding van een adviesbureau. Aan de
voorkant wordt dan geoefend met het
maken van een risicobeoordeling en een
borgingsplan. In het nieuwe stelsel zijn
dat belangrijke basisactiviteiten. Er kán
ook kritisch gekeken worden naar het
Bouwbesluit, maar bij deze projecten gaat
het vooral om het leren gestructureerd
keuringen uit te voeren en op praktische
wijze het dossier te vullen samen met de
andere partijen.

Zij-instroom, als de bouw al gestart is
Bij de eerste drie opties voor een proef-
project wordt bij voorkeur al in de voor-
bereidende fase gestart. Dat hoeft niet
per se: een proefproject kan ook starten
als het al in de uitvoering zit. Een zoge-
noemd zij-instroomproject is toepasbaar
op alle drie de bovenstaande varianten.
Veel succes met je proefproject!

Bert Videler
Bouwkwaliteitcoach.nl

Een proefproject
Wkb draaien

‘Van een integraal
proefproject kunnen
álle partijen leren’

11nr. 5 – September 2021 Aannemer

COLUMN

11_columnbert.indd 11 19-08-21 16:18

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.