Aannemer 5 – 2021 – pag. 36

Niet automatisch
20 jaar garantie op
opgeleverde werk

Veel aannemers verkeren in de veronderstelling dat ze op grond van de
Nederlandse wet 20 jaar garantie moeten geven op het opgeleverde werk. Ook
onder de aanstaande Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). En dat ze
gebreken gedurende 20 jaar na de oplevering automatisch moeten herstellen.
Dat is een misvatting. In dit artikel leg ik uit waarom.

Tekst Ottilie Laan Foto’s Aannemer

Het begrip garantie heeft geen vaste betekenis. Garanties
bestaan in allerlei soorten en maten. Je hebt productgaran-
ties die de deugdelijkheid van een product garanderen,
zoals de garantie op een nieuwe iPhone. Een garantie kan
ook betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van
bepaalde eigenschappen. Bijvoorbeeld garantie op de
af wezigheid van scheuren, blazen en het loslaten van verf
binnen een garantietermijn van 6 jaar. Of garantie op de
afbouw van een woning zoals de garantie van Woningborg,
waarbij Woningborg garandeert dat de woning wordt afge-
bouwd als de aannemer failliet gaat.

Wanneer geef je garantie?
Je geeft garantie wanneer je hebt afgesproken dat je garan-
tie geeft. Dat kan expliciet door het woord garantie te
gebruiken in de overeenkomst, maar ook impliciet. Een
garantie die niet met zoveel woorden in de overeenkomst is
opgenomen, maar daarin wel gelezen moet worden, is een
impliciete garantie. Óf je een garantie hebt gegeven en wat
daarvan het rechtsgevolg is, hangt steeds af van wat je con-
creet hebt afgesproken en hoe je die afspraak uitlegt.
Een voorbeeld: “Door aanvaarding van deze opdracht garan-
deert u onverkort:

1. Tegen fabricage-, constructie- en uitvoeringsgebreken
gedurende een termijn van 10 jaar vanaf de opleverings-
datum.
2. Op waterdichtheid van de door u uitgevoerde gevels,
kozijnen en beglazingen gedurende een termijn van 10 jaar
vanaf de oplevering.
3. De in het bestek genoemde onderdelen (…).”

Volgens de opdrachtgever had de garantie betrekking op
constructieve gebreken ongeacht de oorzaak. Ook op
constructieve gebreken als gevolg van ontwerpfouten van
de opdrachtgever.
De RvA zag dat gelukkig voor de aannemer anders. Uit de
garantiebepaling bleek niet uitdrukkelijk dat de aannemer
ook instond voor constructieve gebreken als gevolg van
ontwerpfouten van de opdrachtgever. Daarbij waren de UAV
1989 van toepassing op de aannemingsovereenkomst, zodat
de ontwerpverantwoordelijkheid bij de opdrachtgever lag.

Geen wettelijke verplichting tot het geven van garantie
In de wet staat niet dat aannemers 20 jaar garantie moeten
geven op het opgeleverde werk. Het geven van garantie is
een keuze. Het mag wel, maar het moet niet.

36 Aannemer nr. 5 – September 2021

WETTEN EN REGELS

36-37-38_garantie.indd 36 19-08-21 16:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.