Aannemer 5 – 2021 – pag. 37

Wat staat er dan wel in de wet?
In de wet (artikel 7:761 lid 1 BW) staat dat elke rechtsvordering
wegens een gebrek in het opgeleverde werk verjaart door
verloop van 2 jaren nadat de opdrachtgever hierover heeft
geprotesteerd. Een rechtsvordering is het recht van een
schuldeiser (opdrachtgever) om zijn schuldenaar (aannemer)
in rechte aan te spreken. De rechtsvordering verjaart in ieder
geval door verloop van 20 jaren na de oplevering. Na verloop
van 2 of 20 jaren kan de opdrachtgever zijn aannemer niet
meer in rechte aanspreken (dubbele verjaringstermijn).

Oké, dan ben ik dus tot 20 jaar na de oplevering aanspra-
kelijk voor gebreken na oplevering?
Nee, je kunt tot 20 jaar na de oplevering aansprakelijk zijn
voor (verborgen) gebreken na oplevering, maar dat betekent
niet automatisch dat je ook aansprakelijk bent. Voordat een
rechter oordeelt dat je aansprakelijk bent, moet de
opdrachtgever op tijd de nodige actie ondernemen.

Eerst op tijd klagen
Hij moet eerst binnen een redelijke termijn bij de aannemer
klagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt. Klagen is vormvrij
en mag ook mondeling, maar schriftelijk is beter. De
opdrachtgever moet bewijzen dat hij op tijd heeft geklaagd.

Dan binnen 2 jaar een procedure beginnen
Nadat de aannemer de klacht heeft ontvangen, gaat de ver-
jaringstermijn van 2 jaar in. De opdrachtgever moet zijn zaak
binnen deze periode aanhangig maken bij een rechter of
arbiter. Daarna is hij te laat. Hij is dan niet ontvankelijk in
zijn vordering.
Behalve wanneer hij de verjaring van zijn vordering binnen
deze termijn stuit. Stuiting voorkomt verjaring. Er zijn verschil-
lende manieren om een vordering te stuiten. De opdrachtgever
laat zijn aannemer per brief of e-mail (schriftelijk) weten dat
hij zich het recht op nakoming ondubbelzinnig voorbehoudt.
Hij kan de verjaring van zijn vordering ook stuiten door de
aannemer te dagvaarden. Na de stuiting begint een nieuwe
termijn van 2 jaar te lopen, totdat de termijn van 20 jaar voor-
bij is. Maar dan is de opdrachtgever er nog niet.

Let op doorkruising van vervaltermijnen en
verjaringstermijnen
Hij moet ook rekening houden met eventuele vervaltermij-
nen voor (verborgen) gebreken in bouwvoorwaarden zoals
de UAV 2012, de UAV-GC 2005, de AVA 2013 en de verschillen-
de garantieregelingen bij nieuwbouw. Vervaltermijnen zijn
harde voorwaarden waarbinnen de opdrachtgever juridische
actie moet ondernemen. Vervaltermijnen zijn geen verja-

37nr. 5 – September 2021 Aannemer

36-37-38_garantie.indd 37 19-08-21 16:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.