Aannemer 5 – 2021 – pag. 38

ringstermijnen. Verjaringstermijnen kun je stuiten, maar
vervaltermijnen niet. Verstrijkt een vervaltermijn ongebruikt,
dan is de opdrachtgever in principe te laat.
De wettelijke verjaringstermijnen en de vervaltermijnen in
bouwvoorwaarden kunnen elkaar over en weer doorkruisen.
Dat betekent dat een opdrachtgever met een tijdige en
terechte klacht over een (verborgen) gebrek of herstel van
een (verborgen) gebrek toch te laat kan zijn en achter het
net vist. Ik geef een voorbeeld:
Opdrachtgevers klaagden over gebreken aan de Eternit
gevelbekleding en over lekkages.
Het arbitragereglement GIW 2015 was van toepassing op de
aannemingsovereenkomst. De garantietermijn voor de
gevelbekleding en -kozijnen was 6 jaar. De garantietermijn
was 3 maanden na de oplevering ingegaan. De woning is op
10 februari 2005 opgeleverd. Vanaf april 2006 hebben
opdrachtgevers herhaaldelijk geklaagd over lekkages in de
woning en klapperende sidings aan de Eternit gevelbekle-
ding. De garantietermijn was verstreken op 10 mei 2011.
Opdrachtgevers hadden op tijd geklaagd over deze gebre-
ken. De aannemer heeft de gebreken hersteld in de periode
2009 – 2011. Omdat de aannemer de gebreken niet goed had
hersteld, klaagden opdrachtgevers hierover bij brieven van
18 juli 2016 en 1 september 2016. Ook was volgens opdracht-
gevers sprake van een nieuw gebrek. De bruine coating van
de Eternit gevelbekleding liet los. Zij hadden hun rechts-
vordering ingesteld in januari 2018. De RvA ontving hun ver-
zoekschrift op 18 januari 2018.

Aannemer verweerde zich onder andere met de stelling dat
de rechtsvordering van opdrachtgevers was verjaard, omdat
de wettelijke verjaringstermijn van 2 jaar was overschreden.
De RvA oordeelde dat opdrachtgevers inderdaad te laat
waren. Ze waren niet-ontvankelijk in hun vordering.
Opdrachtgevers hadden het loslaten van de bruine coating
als (nieuw) gebrek gemeld in juli en september 2016. Op tijd
binnen de wettelijke verjaringstermijn van 2 jaar, maar na
het verstrijken van de garantietermijn op 10 mei 2011. Dus
alsnog te laat. Opdrachtgevers visten ook met dat gebrek
achter het net.

Kortom
Je geeft als aannemer niet automatisch 20 jaar garantie op
het opgeleverde werk, ook niet onder de Wkb. Je geeft alleen
garantie als je dat hebt afgesproken. Ook ben je niet automa-
tisch 20 jaar aansprakelijk voor (verborgen) gebreken na
oplevering. Dat kan wel, maar daar moet een opdrachtgever
het nodige voor doen. Zoals op tijd klagen en goed letten op
de verjarings- en vervaltermijnen. Anders staat hij met lege
handen. Onder de Wkb is dat niet anders, omdat de Wkb het
Burgerlijk Wetboek op dit punt niet verandert.

Ottilie Laan is advocaat bouw- en vastgoedrecht. Zij onder-
steunt opdrachtgevers met het maken van duidelijke
af spraken en heldere communicatie tussen partijen in
bouwprojecten.

www.debouwdavocaat.nl

38 Aannemer nr. 5 – September 2021

WETTEN EN REGELS

36-37-38_garantie.indd 38 19-08-21 16:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.