Aannemer 5 – 2021 – pag. 46

Ecologisch bouwen, wat is dat?
“Ik spreek liever van ‘bio-ecologisch bouwen’, om aan te
geven dat ook de gezondheid ermee gemoeid is. Maar dat
terzijde. ‘Ecologisch’ komt van het Oudgriekse woord ‘oikos’,
dat huis betekent. Tegenwoordig vertalen we het naar ‘de
aarde als ons huis’. Het komt er kort gezegd op neer dat het
systeem waarin wij denken, adviseren, ontwerpen en uitvoe-
ren te allen tijde is gericht op een minimale impact op Moe-
der Aarde. Dat doen we door toepassing van zoveel mogelijk
biobased bouwmaterialen. Maar ook door lokaal in te kopen
en te zoeken naar methodes en materialen die zo min
mogelijk bewerkingen hebben ondergaan. Met zo min moge-
lijke uitstoot van vluchtige organische stoffen, zoals die in
benzine en verf zitten.”

En biobased bouwmaterialen zijn …
“… gebaseerd op natuurlijke, hernieuwbare grondstoffen.
Biobased is alles wat door een organisme is geproduceerd.

Bouwen met biobased
bouwmaterialen
Rens Borgers maakt zich met zijn bedrijf
EcoBouwSalland al ruim dertig jaar hard voor
het zo ecologisch verantwoord mogelijk
bouwen van met name vrijstaande woningen.
Zijn kennis en kunde deelt hij in de
Bouwprofs-training ‘Bouwen met biobased
bouwmaterialen’.

Denk aan: hout, hennep, kalk, vlas, schapenwol, stro, leem,
kurk, schelpen, lavakorrels en riet. Eigenlijk maken we op
een efficiënte en verantwoorde manier gebruik van materia-
len die al van oudsher beschikbaar zijn. Tegelijkertijd zijn
biobased bouwmaterialen moderne en innovatieve materia-
len waar zeer veel mee mogelijk is.”

Wat zijn de voordelen van deze manier van bouwen?
“Die zijn legio. Te veel om hier allemaal te noemen. Bioba-
sed bouwmaterialen beschikken over zeer goede bouwfysi-
sche eigenschappen. Ze zorgen onder meer voor natuurlijke
ventilatie, een gunstige CO2-balans en een koel huis in de
zomer en warm huis in de winter. Ofwel, ze dragen bij aan
een gezond en comfortabel binnenklimaat. Aan de andere
kant leveren we met ons handelen een bijdrage aan circu-
lair bouwen en een grotere biodiversiteit, beperken we de
afvalstromen en de schaduwkosten, en worden het energie-
verbruik en de CO2-uitstoot fors verminderd. Fijne bijkom-
stigheid: het werkt prettig, schoon en veilig.”

Sterker nog: jij bouwt niet anders.
“Wij zijn er ten diepste van overtuigd dat bio-ecologisch
bouwen veel voordelen biedt voor mens, dier en maat-
schappij. Daarom zetten wij ons dagelijks in om bio-ecolo-
gisch bouwen te professionaliseren en betaalbaar te maken
voor een grotere groep mensen. Het gevoel is om de wereld
elke dag een stukje beter te maken.”

Waarom deze eendaagse cursus?
“Die is er speciaal voor de bouwprofessional die meer wil
weten over hoe biobased bouwen in de praktijk werkt en
een betere gesprekspartner wil zijn voor opdrachtgevers
met vragen hierover. Een stukje bewustwording, maar ook
de do’s en don’ts van het werken met biobased bouwmate-
rialen komen aan bod. Daarnaast vertel ik welke labels en
keurmerken er zijn en laat ik praktijkvoorbeelden zien.”

Bouwen met biobased
bouwmaterialen
13 oktober 2021
Mercure Hotel Zwolle

www.bouwprofsnederland.nl

Tekst Viola Huurnink

‘Wij streven ernaar de wereld
elke dag een stukje beter te
maken’

46 Aannemer nr. 5 – September 2021

AgEndA

46-47_bijspijkeren.indd 46 19-08-21 16:29

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.