Aannemer 5 – 2021 – pag. 6

Scherpere eisen BENG 1 heeft wisselende effecten
Kun je de eis voor BENG 1 aanscherpen en daarmee sneller
tot CO2-vrije nieuwbouw komen? Sommige gemeenten over-
wegen dat. W/E Adviseurs en Nieman RI berekenden in
samenwerking met de themagroep Optimalisering BENG 1
van het Lente-akkoord/ZEN een aantal nieuwbouwprojecten
door. De conclusie: scherpere eisen voor BENG 1 heeft wis-
selende effecten.

BENG 1 is gedefinieerd als indicator voor de behoefte aan energie
voor verwarming en koeling. Je zou zeggen: door de eis aan te scher-
pen, wordt de energiebehoefte verder beperkt en daarmee ook de
CO2-emissie die een woning veroorzaakt. Maar zo eenvoudig zit het
stelsel niet in elkaar. Er zijn complexe verbanden tussen BENG 1, 2
en 3 en twee andere eisen waar woningen aan moeten voldoen: TOjuli
en MPG. Die verbanden beïnvloeden de redenering en maken de uit-
komst van een generieke aanscherping op voorhand ongewis.
Om te kijken wat er gebeurt bij scherpere eisen en waar de ruimte
zit, hebben W/E adviseurs en Nieman RI de verbanden tussen BENG
1, TOjuli en MPG in beeld gebracht. Zij hebben varianten van enkele
praktijkprojecten doorgerekend: drie ontwerpen van grondgebonden
woningen en twee woongebouwen. Het blijkt dat vooral bij woonge-
bouwen de speelruimte klein is. In sommige situaties kan aanscher-
ping van BENG 1 een beperkte reductie van CO2-emissie opleveren.

Maar er zijn ook situaties denkbaar waar dat leidt tot méér CO2-
emissie. Bij grondgebonden woningen lijkt de speelruimte iets gro-
ter. Maar ook dan zijn de mogelijkheden niet onbegrensd. Bij vrij-
staande woningen en woningen met een licht casco, een erker, een
uitbouw, een dakkapel en/of een loggia is weinig ruimte voor verde-
re aanscherping.

Schoon en Emissieloos
Bouwen-subsidie start later

Een tegenvaller voor wie in de startblokken staat om
te investeren in emissiearme of emissieloze machi-
nes: de planning om in september de Schoon en
Emissieloos Bouwen (SEB)-subsidie open te stellen,
wordt niet gehaald. Dat heeft het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat laten weten.

Met het mogelijke vooruitzicht dat circa 40 tot 50 procent
van de meerkosten ten opzichte van een gangbare machine
met verbrandingsmotor wordt gesubsidieerd, hebben veel
ondernemers hun investeringen uitgesteld tot de SEB-sub-
sidie van kracht wordt. Dat zou eerst september zijn, maar is
nu uitgesteld naar januari 2022.
Voor het verminderen van de emissie van bouwmachines is
de komende jaren 500 miljoen euro subsidie beschikbaar.
Te zijner tijd aan te vragen op de website van RVO. Het voor-
stel is om de aanschafsubsidie en retrofitsubsidie
(ombouw) alleen beschikbaar te stellen voor bouwwerktui-
gen waarvoor de uitvoering met een verbrandingsmotor
gangbaar is.

Werkgevers riskeren terugbetaling NOW

Een groot aantal werkgevers in de bouw loopt het risico op terugbeta-
ling van de noodhulp NOW. Hoewel de datum van het aanvragen van de
definitieve berekening nadert, heeft 61 procent nog geen aanvraag inge-
diend.

Van begin april tot eind mei 2020 vroegen ruim 139.000 werkgevers via
de NOW-regeling een tegemoetkoming in hun loonkosten aan. Het
aanvragen en ontvangen van het voorschot was de eerste stap van het
proces. Want aanvragers moeten nu ook nog zelf de berekening aan-
vragen om het definitieve steunbedrag te bepalen. Daarvoor wordt
namelijk gekeken naar de daadwerkelijke loonsom en het daadwerke-
lijke omzetverlies. 60.000 werkgevers deden dit al; ruim 79.000 (57
procent) nog niet. Waarvan 1.309 werkgevers in de bouwsector. Zorge-
lijk, want op 31 oktober 2021 is de deadline.
“Er is nog tijd”, zegt Janet Helder, bestuurslid bij UWV. “Maar werkge-
vers die geen aanvraag doen voor de definitieve berekening lopen het
risico straks in de problemen te komen. Geen definitieve berekening
betekent dat de tegemoetkoming op nul wordt vastgesteld. En je dus
je hele voorschot moet terugbetalen. Dat we voor de bouw nu op
slechts 39 procent zitten, is dus zorgwekkend.”

Meer nieuws op Aannemervak.nl

6 Aannemer nr. 5 – September 2021

updAte

06-07-08-09-10_update.indd 6 19-08-21 16:16

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.