Aannemer 5 – 2022 – pag. 13

‘De markt leunt achterover’ was onge-veer twintig jaar geleden een van de
argumenten die de overheid aanvoerde
om de (voorloper) van de Wet kwaliteits-
borging voor het bouwen (Wkb) te ontwik-
kelen. Als ik zie hoeveel grote en kleinere
bedrijven investeren, dan durf ik te stellen
dat zij zeker niet achterover leunen. Wel
vind ik dat de óverheid een tandje bij mag
zetten om de informatievoorziening op
orde te brengen.

Wij zien grotere aannemers die al jaren
aan het voorbereiden zijn. In eerste
instantie met een KAM-manager die het
erbij moest doen, maar inmiddels zijn er
per regio of bedrijfsonderdeel hele teams
met coaches, managers en stuurgroepen
die het Wkb-traject begeleiden. Daarbij
worden meerdere fte’s ingezet en dus
honderdduizenden euro’s geïnvesteerd.
Ook zijn er links en rechts interne kwali-
teitssystemen opgezet of uitgebreid, waar-
mee serieuze investeringen gemoeid zijn.
Ook kleinere bouwers zetten stappen op
het gebied van kennis halen, sjablonen
ontwikkelen, oefenen met software en het
doorlopen van een oefenproject. Ook daar
kunnen de investeringen in de tienduizen-
den euro’s lopen en leunt men zeker niet
achterover.

Informatievoorziening
Iedereen is op zoek naar kengetallen,
omdat zij een beeld willen krijgen van de
kosten die met het Wkb-traject gepaard
gaan. Maar cijfers zijn blijkbaar erg lastig
te vinden. Bij iedere kennismaking of elk
gesprek in de markt hoor ik dat weer. In
mijn vorige twee columns heb ik een aan-

zet gegeven als het gaat om zowel de
interne als externe kosten en ik hoop dat
dit zal leiden tot bredere kennisdeling
over dit onderwerp, juist ook vanuit de
niet-bouwers.

Diegenen die al iets verder in de ontwik-
keling zijn, zijn naarstig op zoek naar
voorbeelden van bijvoorbeeld een risico-
beoordeling of borgingsplan. Ook van hen
hoor ik steeds dat die documenten niet
gemakkelijk te vinden zijn. Een steekproef
via Google bevestigt dat beeld. Zelfs op de
websites van bekende kennisdragers,
zoals de rijksoverheid, is geen praktisch
sjabloon van bijvoorbeeld een borgings-
plan te vinden. Wij helpen onze klanten
met hele praktische voorbeelden en het
zou enorm helpen als er meer voorbeel-
den goed vindbaar zijn.
Een belangrijk aandachtspunt daarbij is
wel dat deze overzichtelijk en begrijpelijk
moeten zijn. Zoals een KAM-manager mij
laatst vertelde: “Ik heb nu diverse presen-
taties over de Wkb gezien met wel tiental-
len pagina’s aan informatie, maar nergens
wordt echt duidelijk wat we praktisch
moeten doen.”

Bert Videler
Bouwkwaliteitcoach.nl

Wkb: leunt de markt
achterover?

Overheid moet
informatie­
voorziening op orde
brengen

13nr. 5 – September 2022 Aannemer

COLUMN

13_columnbert.indd 13 25-08-2022 15:10

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.