Aannemer 5 – 2022 – pag. 36

Met de ondertekening van digiGO in april 2019 hebben over-
heid, brancheverenigingen in de bouw, de installatiesector
en toeleverende industrie afgesproken dat zij samen gaan
inzetten op deelbare, herbruikbare en toegankelijke infor-
matie. Onder de vlag van ‘digitaliseringsbeweging’ digiGO is
het initiatief genomen om een Digitaal Stelsel Gebouwde
Omgeving (DSGO) te realiseren, een set van uniforme af-
spraken voor veilige, betrouwbare en gecontroleerde toe-
gang tot data in de bouwsector. Dit alles zal ook aannemers
‘slimmer en sneller’ gaan maken… is de belofte.
Om het DSGO impact en ‘smoel’ te geven, zijn er voorbeeld-
projecten nodig. Die laten zien wat er mogelijk is op het vlak
van bijvoorbeeld realtime plannen en calculeren, handel drij-
ven op materialenmarktplaatsen of samenwerken in BIM.
Een aantal ‘versnellingsprojecten’ is al opgestart, zoals BIM bij

provincies, storingen voorspellen voor installateurs door stan-
daardisatie van data, een onderzoek naar de omarming van
nieuwe technologie door architecten en een project dat
gericht is op digitaal meten van circulariteit.

Open standaarden
Steeds meer bouw- en installatiebedrijven werken met data
en digitale systemen. Dat heeft zo zijn voor- en nadelen. Een
van de grote problemen van de digitalisering is dat de
samenhang nogal eens ontbreekt. Al die verschillende com-
putersystemen ‘praten’ wel met elkaar, maar dan ben je er
nog niet. Ze spreken namelijk verschillende talen en zijn
niet in staat elkaar te begrijpen. Dat staat samenwerking in

Circulair bouwen
Het huidige economische systeem is gebaseerd op een lineair model, waar-
bij grondstoffen worden verzameld, omgevormd tot producten, gebruikt en
vervolgens beschouwd als afval. De laatste jaren wordt steeds vaker erkend
dat dit systeem onhoudbaar is, omdat grondstoffen gelimiteerd zijn. De cir-
culaire economie biedt een alternatief en gaat uit van een systeem waarin
materialen worden hergebruikt zonder verlies aan waarde, zonder verspil-
ling, zonder sloop en zonder afval. Circulair bouwen draait om ontwikkelen,
gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur zon-
der natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te ver-
vuilen en ecosystemen aan te tasten. De urgentie lijkt duidelijk, want de
bouwsector verbruikt nogal wat grondstoffen en produceert nogal wat afval.
Maar hoe creëer je een gebouw dat een halve eeuw kan staan en daarna
eenvoudig wordt gedemonteerd en opgeborgen in een vrachtwagen en
elders weer wordt opgebouwd? Daarvoor is kennis nodig. Vanaf de start van
een ontwerp kan circulariteit worden meegenomen als parameter en kan er
worden nagedacht over slim bouwen en de functie van het gebouw in de
toekomst. Als digitalisering daarbij helpt, weten we waar we het voor doen.

Wat eraan voorafging
De Bouwagenda, het nationaal innovatieprogramma
voor de bouw, streeft naar 100 procent energieneutrale
nieuwbouw vanaf 2020, een volledig circulaire bouw-
sector in 2050 en ten minste 10 procent productiviteits-
stijging in 2025. Daarom heeft De Bouwagenda samen
met het BIM Loket in 2018 het initiatief genomen voor
het opstellen van de DigiDealGO. De Bouwagenda heeft
haar aanjagersrol vervolgens overgedragen aan de
Bouw Digitaliserings Raad (BDR). Tegelijkertijd is de
deal nader uitgewerkt en voorzien van een naam die
de urgentie onderstreept: digiGO.

36 Aannemer nr. 5 – September 2022

DIGITALISERING

34-35-36-37-38_digigo.indd 36 25-08-2022 16:38

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.