Aannemer 5 – 2022 – pag. 38

maken.” Van den Berg en Jiang hebben twee jaar de tijd
gekregen om circulariteit, informatiedeling, ketensamenwer-
king en open standaarden te onderzoeken, circulariteit te
meten en te komen tot een open leeromgeving.
De methode wordt doorlopend getest op een grootschalig
ontwerp- en renovatieproject op de campus van de Univer-
siteit Twente: The Gallery (fase 2). Het project stelt ambitieu-
ze doelen, die moeten bijdragen aan een duurzame en
groene campus. De methode sluit aan op de circulaire infor-
matiebehoeften van de diverse ketenpartners en maakt

daarbij gebruik van bestaande standaarden (NL-SfB voor
elementencodering en NAA.K.T voor materiaalbenaming) om
inzichten te verschaff en in de mate van circulariteit van een
project. Die inzichten worden zowel numeriek als visueel
op een gebruiksvriendelijke wijze getoond om het project-
team te ondersteunen bij het halen van circulariteitsdoel-
stellingen.

Vermalen of omsmelten?
Jeff rey Truijens, Informatie & Processpecialist bij architec-
tenbureau VDNDP, is betrokken bij het project van Universi-
teit Twente. Truijens is er vanuit zijn functie veel aan gele-
gen om kennis “op het juiste moment in te vliegen” om
bouwprojecten voor alle ketenpartners soepel te laten ver-
lopen. Dat geldt ook voor projecten met circulariteit als
belangrijk thema. Meten van circulariteit is volgens Truijens
een stap in de goede richting. Als een opdrachtgever een
circulair ontwerp wil, kunnen circulariteitsscores in alle
fasen (ontwerp / bouw / beheer / onderhoud) leiden tot tij-
dige bijsturing en betere circulaire prestaties.
Truijens: “Door informatie uit het BIM-model te koppelen
aan andere waardes en berekeningen, toont de tool hoe het
ontwerp scoort op circulariteit. Kunnen materialen bijvoor-
beeld vermalen, omgesmolten of hergebruikt worden? Zijn
ze demontabel?” In de bestaande bouw is het vaak lastig de
juiste informatie te vinden om de tool mee te voeden, vol-
gens Truijens, “want we weten meestal niet hoe gebruikte
materialen samengesteld en gemonteerd zijn”. Bij nieuw-
bouwprojecten kan de tool vanaf het ontwerp worden mee-
genomen om gevolgen van keuzes voor de bouwmethodiek
en inkoop te laten zien. Aanpassingen (om circulariteitssco-
res te verbeteren) kunnen realtime worden gedaan. Door in
de toekomst de tool te koppelen aan de Nationale Milieu-
database, hoopt Truijens op nog meer inzicht. Kortom:
meetbare circulariteit kan ervoor zorgen dat we meer
schaarse grondstoff en en materialen gaan hergebruiken. En
daar kan niemand op tegen zijn.

digigo.nu

Render van The
Gallery. Hier wordt

de methode
doorlopend getest

gedurende het
ontwerp- en

renovatieproject.
(Copyright: Civic

Architects en VDNDP)

Meer lezen?
Op Aannemervak.nl
publiceren we regelmatig
over de voortschrijdende
digitalisering van de bouw.
Scan de QR-code voor meer
informatie.

Nationale Milieudatabase
Het berekenen van de milieuprestatie is in de burgerlijke en utiliteitsbouw
verplicht volgens het Bouwbesluit. In de grond-, weg- en waterbouw (GWW)
zien we dat steeds meer opdrachtgevers de milieuprestatie als gunnings-
criterium opnemen bij hun aanbestedingen. Voor het vaststellen van de
milieuprestaties van gebouwen en om GWW-projecten te beheren en te
onderhouden is de onafhankelijke stichting Nationale Milieudatabase (NMD)
opgericht. De stichting ontwikkelt databases met milieudata die bij het
berekenen van de milieuprestatie van bouwwerken van nut kunnen zijn.
Naast de database met (achtergrond)processen en basisprofi elen is er een
database met productkaarten: de Nationale Milieudatabase. Die zorgt voor
het berekenen van de milieuprestatie en circulariteit van bouwwerken. De
productkaarten in de Nationale Milieudatabase, zoals aangeleverd door
fabrikanten en branches, zijn gebaseerd op LCA-milieudata. Opname in het
register begint dus altijd met een LCA conform de bepalingsmethode. De
data worden getoetst en, als dat goed verloopt, opgenomen in de Nationale
Milieudatabase. Daarvoor wordt een jaarlijkse vergoeding betaald.

milieudatabase.nl

38 Aannemer nr. 5 – September 2022

DIGITALISERING

34-35-36-37-38_digigo.indd 38 25-08-2022 16:38

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.