Aannemer 5 – 2022 – pag. 47

trole is niet alleen visueel; steekproefsgewijs worden trek-
proeven op de aangebrachte stenen uitgevoerd. Voldoet een
strip niet, dan moet de hele gevel worden nagelopen. Toch
loopt de inspecteur er niet als een politieagent rond, zegt
Harms. “Als de uitvoering niet gaat zoals het hoort, dan zal
in overleg bekeken worden hoe het beter kan.”
Optioneel zijn controles na de oplevering: de eerste één jaar
na oplevering en vervolgens om de vijf jaar tot aan de in de
Eurocode vastgelegde levensduur van vijftig jaar. Elf keurin-
gen in totaal dus. De eerste keuring na vijf jaar kan gebruikt
worden om eventuele gebreken onder de garantie te laten
herstellen. Het inspectieplan kan worden vastgelegd in de
kadastrale gegevens van de kavel, waardoor een eventuele
volgende eigenaar van het pand ook hiervan op de hoogte
is. Diverse gemeentes erkennen inmiddels het keurmerk van
Stichting KGS en aan een officiële accreditatie wordt
momenteel gewerkt.

Plan van aanpak COBc
Dat er landelijk nog geen richtlijnen zijn op het gebied van
steenstrips en isolatie, betekent niet dat er naast Stichting
KGS verder geen initiatieven zijn ondernomen om de kwali-
teit te waarborgen. Zo heeft de landelijke gemeentelijke
werkgroep het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc)
een ‘Plan van Aanpak Controle Structurele Verlijming van
Gevels’ opgesteld. Het plan van aanpak is opgesteld door
experts van verschillende gemeenten en in overleg met de
branche. Het is een risicogestuurd toetsingshulpmiddel voor
gemeenten bij toepassing van verlijmd glas, steenstrips en
andere elementen. Projecten die onder het keurmerk van
Stichting KGS vallen voldoen ook aan het PvA. Sterker nog,
als dienst levert de stichting projectspecifiek de essentiële
informatie aan richting de gemeenten voor het PvA. “We
leveren de informatie hapklaar aan voor de gemeenten,
waarmee we kunnen voorkomen dat ambtenaren overwel-
digd worden door de hoeveelheid informatie en de boel
afkeuren”, legt Harms uit.

Steenstrips en kitverlijming
Hoewel veel grote gemeenten zoals Utrecht, Den Haag en
Rotterdam gebruikmaken van het PvA, is het geen verplicht
hulpmiddel. Niet iedere gemeente houdt zich er dan ook
aan. Hierdoor ontstaat volgens Harms willekeur met als
gevolg dat de gestelde eisen en daarmee ook de kwaliteit
van verlijmde gevels per gemeente flink kunnen verschillen.
Dat probleem wordt mogelijk nog groter door de opkomst
van met kit verlijmde strips in plaats van met de gebruikelij-
ke cementgebonden lijm. Deze vorm van verlijming is name-
lijk de voorkeursmethode in de woningfabrieken en prefab
bouw. “De keuze voor kit heeft te maken met de verlijming
van de strips met robots. Dat kan alleen met kit, want met

cement raken ze om de haverklap verstopt”, legt Harms uit.
“Maar kit is van nature geen duurzaam materiaal en die ver-
lijmingssystemen zijn niet getoetst op de Europese normen.
Bovendien is de staat van het kitwerk niet te controleren als
het eenmaal achter de strips verwerkt is. Gaat dit op termijn
wel goed? Daar ben ik angstig voor.”
Het probleem volgens Harms is dat niemand zich geroepen
voelt om een onafhankelijk onderzoek te betalen, maar er
ondertussen wel vergunningen worden afgegeven voor
bouwwerken met dit verlijmingssysteem. “Dat laatste ver-
baast mij en maakt mij een beetje boos”, zegt Harms. Hij
roept de gemeenten op om duidelijkheid te creëren. “Trek
nou alsjeblieft een keer één lijn. Het kan toch niet zo zijn
dat bij wijze van spreken in Groningen je wel aan het plan
van aanpak moet voldoen, maar in Maastricht niet.”
Toch is Stichting KGS zeker niet tegen het gebruik van kit,
zolang het maar onafhankelijk onderzocht is volgens Euro-
pese normen. “Alle bij ons keurmerk aangesloten systemen
zijn op basis van cementgebonden lijm, op één na. Bij dat
systeem wordt het volledige pakket geleverd, dus alle mate-
rialen en de kit ook. Het is dus zeker mogelijk”, besluit
Harms.

De combinatie
steenstrips en
gevelisolatie komt
steeds vaker voor.

Stichting KGS
verzorgt een
tweedaagse training
op het gebied van
buitengevelisolatie
en afwerkingen.

47nr. 5 – september 2022 Aannemer

44-45-46-47_gevelisolatie.indd 47 25-08-2022 16:40

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.