Aannemer 6 – 2020 – pag. 12

ISDE-subsidie met vijf jaar verlengd

De vervaldatum komt daarmee te liggen op 1 januari 2026. De ISDE­
subsidie moet de productie van duurzame energie stimuleren. Dit
gebeurt vooral voor warmtepompen en zonneboilers. Tegenwoordig
komen ook isolatiemaatregelen in aanmerking voor steun uit het
ISDE­potje. Het gaat vaak om kleine installaties die niet in aanmer­
king komen voor SDE+­subsidie.

De subsidiemodule Investeringssubsidie duurzame energie
(ISDE) blijft vijf jaar langer bestaan. Subsidies bestaan nor-
maal gesproken vijf jaar en deze zou op 1 januari 2021 stop-
pen. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Kli-
maat laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij
de subsidie wil verlengen met vijf jaar.

Middels een vijftal pilots het proces van hoogwaardig her-
gebruik van gevelproducten en reststromen vereenvoudi-
gen. Dat is het doel van project ReFace.

De gevelindustrie is op weg naar een circulaire geveleconomie,
waarin producten en materialen hergebruikt worden. Maar voor
hoogwaardig hergebruik is het wel nodig om te weten wat er pre-

cies aan gevelelementen, -producten en -materialen vrijkomt. En
waar en wanneer. De kwaliteit moet voldoende zijn en bepaald
moet worden of en hoe dit hergebruikt kan worden. In de praktijk is
de juiste kennis en informatie hierover lastig te vinden. De pilot-
projecten in ReFace moeten inzicht geven hoe dit beter kan.
ReFace – een samenwerking tussen Cirlinq en Excess Materials
Exchange (EME) – maakt de financiële en ecologische waarde van

producten en materialen uit
gevels inzichtelijk met behulp
van product- en materialenpas-
poorten. Daarbij wordt de juiste
match gezocht tussen vragers
en aanbieders van producten en
materialen die hergebruikt kun-
nen worden. Ook wordt er geke-
ken naar nieuwe toepassingen
voor bestaande gevelproducten
en reststromen uit de fabrieken.
Bij de pilots zijn Hydro Building
Systems, Pilkington, Panelen
Holland, GEZE, Lecot, Alkondor
Hengelo, VMRG, New Horizon en
Alba Concepts betrokken. De
pilots hebben een looptijd van
vijf maanden en geven inzicht in
de haalbaarheid en schaalbaar-
heid van de verschillende recy-
clings- en hergebruikopties in
de praktijk.

ReFace brengt hergebruik gevelproducten in kaart

12 Aannemer nr. 6 – Oktober 2020

updAte

10-11-12-13_update.indd 12 25-09-20 14:04

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.