Aannemer 6 – 2020 – pag. 31

concept hanteerde de NASA de digital twin allang. Maar het
was Michael Grieves van de University of Michigan die de
term in 2002 bedacht.

Wat moet ik erover weten?
Belangrijk om te weten is dat de digital twin een aanvulling
kan zijn op het BIM, waarin installateurs, aannemers, archi-
tecten, adviseurs en constructeurs samen realtime kunnen
ontwerpen en bouwen. BIM en de digital twin grijpen in
elkaar. De digital twin legt een extra laag sensordata over het
BIM heen. In BIM zie je het gebouw en de technische installa-
ties in 3D. Met de digital twin worden de technische presta-
ties van het gebouw en de installaties inzichtelijk gemaakt.

Kunnen digital twins kosten besparen?
Mogelijk kan de digital twin kosten besparen, omdat voor-
spellingen voor de toekomst binnen bereik komen. Wanneer
is de onderhoudsbeurt nodig? Wanneer moeten de kabels
vervangen worden? Wanneer moet de cv-ketel onderhanden
worden genomen? Wanneer zijn de liftdeuren op de vijfde
etage aan vervanging toe? Naderende storingen worden
gedetecteerd en de monteur gaat pas op pad als het nodig
is. Niet eerder, niet later.

Met dank aan Colin van Kooten van softwareleverancier CAD
& Company.

‘Gebouwen nieuw leven inblazen’
Marc Hopman, revitalisatiedirecteur
van technisch dienstverlener
Croonwolter&dros, heeft een missie:
gebouwen nieuw leven inblazen.
Hopman heeft ook een methodiek
(data monitoren) en een stip op
de horizon (prestaties vastleggen
in businessmodellen). De digital

twin sluit daarop aan. “Straks kunnen we er ons BIM-model mee
vullen.”

Hopman: “Gebouwen duurzaam, slim, gezond, flexibel en toe-
komstbestendig maken, daar zijn we continu mee bezig. Met sen-
soren kunnen we leren van het gebouw en onze technische instal-
laties bijsturen wat betreft temperatuur, ventilatie, CO₂-niveau,
luchtvochtigheid, verlichting, etc. Daarnaast monitoren we het
gebruik van de toiletten en liften en bezettingsgraad van de ruim-
tes. Door te meten, komen we erachter hoe de ruimtes gebruikt
worden. De sensoren geven aan wanneer storingen optreden.
Zulke inzichten maken het gebouw waardevoller voor de gebrui-
kers en brengen de onderhoudskosten naar beneden. Voor instal-
lateurs en technisch dienstverleners biedt dit kansen op nieuwe
verdienmodellen. Voor aannemers ligt het anders. Zij kunnen data
uit sensoren niet direct toepassen op hun dagelijkse werkzaamhe-
den. Zij hebben vooral bouwkundige data nodig. En beleggers
hebben vooral gebruikersdata nodig, wat weer lastig is vanwege
de privacy. Maar goed, de kansen liggen er. Wij focussen vooral op
de p van people, omdat daar de meeste besparingsmogelijkheden
liggen. De bedrijfskosten van een onderneming bestaan voor
negentig procent uit personeelskosten. Uit tal van onderzoeken
blijkt dat een gezond gebouw een positieve invloed heeft op de
productiviteit van de gebruiker en verlaging van het ziekteverzuim.
Als mensen gezonder, vitaler, creatiever en productiever worden,

zijn de investeringen in een gezond gebouw snel terugverdiend.
Daarop willen we nieuwe businessmodellen gaan baseren. We wil-
len beleving, vitaliteit en gezonde werkplekken verkopen en kun-
nen bijvoorbeeld in een prestatiecontract vastleggen dat het ziek-
teverzuim van vijf naar vier procent gaat als de kwaliteitsnormen
voor licht, lucht, temperatuur, geluid en beleving worden gehaald.
Vanwege datamonitoring weten we vrij nauwkeurig welke beloftes
we kunnen waarmaken. Een gezond gebouw kunnen we ook nog
eens inzetten voor marketingdoeleinden. Zo’n gebouw is bijvoor-
beeld gemakkelijker te verhuren en heeft een positieve invloed op
het aannemen van (jong) personeel. We zien dat vooral jongeren
kritische vragen beginnen te stellen. Wat doet dit bedrijf voor mij
en voor de wereld? In dit hele verhaal past de digital twin, waar-
mee we straks ons BIM-model kunnen vullen. We zien hoe het
gebouw functioneert en sturen continu bij, zodat het gebouw zich
aanpast aan de behoeftes van de gebruikers.”

31nr. 6 – Oktober 2020 Aannemer

28-29-30-31_twin-2.indd 31 25-09-20 14:17

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.