Aannemer 6 – 2020 – pag. 35

Van Schaik Aannemingsbedrijf in Nijmegen
bestaat sinds 1952 en gaat voor continuïteit
op lange termijn. Daarom investeert het
bedrijf in de ontwikkeling van de interne
organisatie en focust het bedrijf op de markt
die het wil bedienen. Door deze keuzes groeit
het bouwbedrijf als organisatie en zal het in
2025 een omzet bereiken van 10 miljoen euro.
Daarnaast zorgt de samenwerking met Ton en
Fons van de Klok ook voor continuïteit van het
bedrijf en de waarborging van de familiecul-
tuur. Het is de bedoeling om op termijn de
leiderschapsrol over te dragen aan de vierde
generatie van de familie Van de Klok.
De Wet kwaliteitsborging hoort ook bij die
toekomst, zegt projectleider nieuwbouw
Bas Kersten, die samen met collega Tommy
Peeters (projectleider onderhoud) aan tafel
zit. Het bedrijf werkt veelal voor vaste
opdrachtgevers en is actief in onderhoud,
nieuwbouw en verbouw. “Zo’n twee jaar was
de Wet kwaliteitsborging alomtegenwoordig in
de vakpers. Voor ons was dat een reden om
ons erin te gaan verdiepen, mede omdat de
wet veel impact gaat hebben voor alle betrok-
kenen in het bouwproces.”

Uitdaging
Wat ziet Van Schaik als grootste uitdaging?
Kersten: “Wat wij vaak meemaken, met name
in de particuliere bouw, is dat er veel discre-
panties zitten in de stukken van architecten
en adviseurs. Dat zorgt voor veel risico’s. Een
werk kunnen we eigenlijk pas goed uitvoeren
als de stukken kloppen. Doe je dat niet, dan
ga je de bietenbrug op qua uren en kosten. De
Wet kwaliteitsborging gaat ervoor zorgen dat
stukken beter op elkaar afgestemd worden,
denken wij. De opdrachtgever en/of architect
wordt ook gedwongen de boel op een rijtje te
hebben. Onze uitdaging daarbij: aansprake-
lijkheden neerleggen waar ze horen en die
vastleggen.”
Eén ding staat voor Kersten als een paal
boven water. “Wij zijn er heilig van overtuigd
dat we ons werk altijd goed hebben gedaan.
We hebben hele vaste opdrachtgevers en van
mensen die dertig jaar geleden een huis heb-

ben laten bouwen, zien we nu de volgende
generatie komen, om ook met ons een huis te
bouwen. Dat zegt iets. Belangrijk is dat we dat
goede werk ook vastleggen en kunnen pre-
senteren richting opdrachtgevers, overheid en
de eigen organisatie. Dat is een belangrijke
uitdaging.”

Concrete stappen
Ben je niet voorbereid, dan ben je te laat, was
de gedachte binnen Van Schaik. “Wij dachten:
we moeten iets met die Wkb. Iemand zoeken
die ons kan sturen. Wij zijn bouwers, we zijn
liever niet bezig met kwaliteitsplannen. Dat is
een valkuil.”
De training bij Bouwend Nederland werd
bezocht en voor interne begeleiding zocht Van
Schaik contact met Bert Videler, als Bouwkwa-
liteitcoach.nl actief om bouwbedrijven te hel-
pen om hun organisatie Wkb-proof te maken.
Videler: “Er lag bij Van Schaik al een visie op
procesmatig werken. Dat maakt het vrij
gemakkelijk om de Wkb-stapjes er in te vlech-
ten. Zoals: wanneer moet je kijken naar het
Bouwbesluit, op welk moment doe je risico-
inventarisatie, en hoe leg je het in de uitvoe-
ring vast dat je het zo hebt gemaakt.”
Gezamenlijk is een plan opgetuigd. Iedere drie
weken is er een bespreking (live dan wel per
videobellen), met tussendoor voor alle
betrokkenen een beetje huiswerk. Resultaat is
dat er inmiddels een concept kwaliteitshand-
boek ligt. “Niet dik en stoffig, maar klein en
praktisch”, aldus Videler.
Kersten: “Een heleboel dingen deden we al,
maar het lag niet vast. We hebben onszelf de
vraag gesteld: er komt werk binnen, wat doe je
dan? Tommy heeft lijsten gemaakt voor
onderhoud, ik voor nieuwbouw. Op welke
stappen komen we tekort om te kunnen vol-
doen? Welke documenten horen daarbij?”
Peeters: “Voor onderhoud geldt de Wkb straks
veelal niet, maar we zijn ook hiermee hetzelf-
de traject ingegaan. Om voor onszelf de werk-
processen uit te werken en vast te leggen. We
hebben drie afdelingen bij Van Schaik –
nieuwbouw, verbouw/onderhoud en admini-
stratie – en we willen dat alle afdelingen het-

zelfde verhaal hebben. Daarbij komt: we zijn
als bedrijf aan het groeien. Als we groeien,
komen er ook meer mensen. Dan kunnen we
hen laten zien: alsjeblieft, zo werken wij.”

Proefprojecten
Van Schaik gaat alle grote nieuwe projecten
die binnenkomen, behandelen als zijnde een
proefproject voor de Wkb. Wel alleen intern,
nog niet met een kwaliteitsborger en de
gemeente. Kersten: “We pakken onze nieuw
gemaakte formulieren erbij en gaan in de
praktijk kijken hoe dat werkt. Moeten we nog
finetunen? En wat ook belangrijk is: hoeveel
tijd gaat ermee gepaard? Want hoe je het
wendt of keert: we moeten straks toch uren
gaan rekenen.”
Peeters: “Ook in de renovatie gaan we een
project opstarten. Dat willen we als pilot
gebruiken voor onze checklisten en risico-
beoordeling.”

Software
Peeters: “Wij maakten al gebruik van
Snagstream en Docstream voor opnames en
opleveringen bij planmatige projecten. Samen
met Bert Videler hebben we gekeken hoe we
nog extra snags erbij kunnen maken om de
vastleggingen te doen die we straks ook graag
willen zien. Het programma werkt simpel en je
kunt het delen met onderaannemers. Ik zie
wat dit betreft nog wel een uitdaging met het
oog op kleine onderaannemers, bijvoorbeeld
een zzp-tegelzetter die onze badkamers doet.
Gaat hij dit zelf doen of helpen wij hem hier-
bij?”
Kersten: “Ook hiervoor geldt: we moeten iets
meer structuur aanbrengen. Risico’s in kaart
brengen en afspreken dat we het gaan vast-
leggen. Zodat alles te volgen is. Bijvoorbeeld:
is de isolatie aangebracht, dan gaan we dat
eerst nalopen. Sluit het mooi aan? Zijn de
kozijnen luchtdicht afgewerkt? Is er voldoen-
de en op de juiste manier verankerd? Dit leg-
gen we vast in Snagstream volgens een keu-
ringslijst, we maken foto’s en pas dán gaan we
metselen.”

35nr. 6 – Oktober 2020 Aannemer

32-33-34-35_trend.indd 35 25-09-20 14:17

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.