Aannemer 6 – 2020 – pag. 39

Laden en lossen op een aparte locatie op de bouwplaats,
scheiding van rijwegen en looproutes en bouwmachines die
automatisch stoppen als er iemand te dichtbij komt. Wie
het beleidsdocument leest, komt deze voorbeelden tegen.
Een flinke stap? “Als we gaan doen wat er staat, dan is het
een enorme stap”, zegt Van Eck.
Het nieuwe beleid vervangt het eerder door de GCVB vastge-
stelde ‘Beleid aanrijdbeveiliging personen op voertuigen en
bouwmachines versie 2.0’. “Dit nieuwe document is geschre-
ven omdat het voorgaande beleid was geënt op de gedach-
te: als we aanrijdingen willen voorkomen, moeten we inzet-
ten op aanpassen van de machines en technische middelen.
Maar is dat nou logisch en handig? Nee, dat is niet zo. Als je
risico’s wilt aanpakken, moet je dat doen conform de
arbeidshygiënische strategie. Dat betekent dat je eerst de
bron gaat aanpakken. Als dat niet lukt, ga je de bron
afschermen. Als dat niet lukt… enfin, dan zak je steeds ver-
der in je maatregelen naar beneden toe.”
Het is dus het ‘stappenplan’ uit de arbo-regelgeving, maar
dan toegepast op het risico van aanrijding op de bouw-
plaats (zie kader rechts). “In feite zou het niet nieuw moeten
zijn, omdat het letterlijk zo in de wet staat, maar we maken
het nu concreet.”

Verantwoording
De hierboven genoemde voorbeelden zijn op sommige
bouwplaatsen al de praktijk, op andere niet. Het kan zijn dat
op een bouwplaats maatregelen lastig zijn te organiseren.
Van Eck: “Dat is ook de reden dat je mag ‘afdalen’ naar een
lager beschermingsniveau. Maar de verantwoording daarvan

Foto links
Werner van Eck: “Wij
willen dat dit een
nieuwe standaard
wordt.”

Foto rechts
Het principe ‘Zie jij
mij, zie ik jou’ is een
persoonlijke
maatregel.

moet je vastleggen in je RI&E of V&G-plan. Ik zou het heel
mooi vinden als bij de start van een project, iemand aan de
hand van dit beleid naar de RI&E kijkt en zich afvraagt: hoe
tackel ik het risico op aanrijdgevaar?”

Opdrachtgevers
Wat de GCVB vooral ook probeert te bewerkstelligen, is dat
opdrachtgevers meegaan in het nieuwe beleid. “Opdracht-
gevers hebben de taak om vooraf na te denken over de
vraag of en hoe de aannemer het werk veilig kan uitvoeren.
Dat ligt vast in het Arbeidsomstandighedenbesluit (Bouw-

De aanpak in vijf stappen
1. Voorkomen van het aanrijdgevaar door de bron te elimineren.
2. Afschermen van het aanrijdgevaar door de bron te isoleren.
3. Organisatorische maatregelen treffen om het risico op een aanrijding te

verkleinen.
4. Technische maatregelen treffen om het risico op een aanrijding te ver­

kleinen:
a. Middelen die machinist/bestuurder in staat stellen beter overzicht te

hebben.
b. Middelen die het voertuig of de machine automatisch doen stoppen.
c. Middelen die de omstanders waarschuwen/attenderen op aanrijd­

gevaar.
5. Persoonlijke maatregelen nemen om het risico op een aanrijding te ver­

kleinen.
Het complete beleidsdocument is te vinden op www.gc­veiligheid.nl

39nr. 6 – Oktober 2020 Aannemer

38-39-40_veiligengezond.indd 39 25-09-20 14:19

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.