Aannemer 6 – 2020 – pag. 40

Implementatie in 2021
De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid
in de Bouw hebben afgesproken in 2021 “via de geest
van dit beleid” te werk te gaan, aldus Van Eck. Er
komen voor iedereen toe te passen communicatiemid­
delen beschikbaar. “Vanaf 2022 wordt het daadwerke­
lijk voorgeschreven en is de vrijblijvendheid eraf. Dat
jaar biedt tijd om het beleid en de werkwijze die daar­
uit volgt, goed te implementeren. En om aanpassingen
aan materieel te doen of bij aankoop rekening te hou­
den met dit nieuwe beleid. Die vraag werd natuurlijk
gesteld: zijn er dan nu overal camera’s nodig op elk
voertuig? Nee, maar dat is nou precies het gesprek dat
we op voorhand moeten gaan voeren met z’n allen,
waarbij je op basis van risico’s beslissingen neemt.
Maar bij Heijmans hebben we bijvoorbeeld nu besloten
dat alle nieuwe voertuigen die worden aangeschaft,
zijn voorzien van een 360 graden­camerasysteem. Dat
zijn keuzes die we moeten gaan maken.”

proces), maar dat gebeurt nog onvoldoende. Wij willen dat
dit een nieuwe standaard wordt, die ook toegepast gaat
worden bij provincies, gemeenten en waterschappen. Dat zij
bedenken: ‘Ik verwacht dat daar een weg komt, of dat er
huizen worden gebouwd. Welke eisen stel ik dan bijvoor-
beeld ten aanzien van de bouwplaatsinrichting?’ De keuzes
die een opdrachtgever maakt, hebben een significant effect
op de wijze waarop een aannemer het werk veilig kan uit-
voeren. Is doorstroming voor het wegverkeer heilig of toch
de veiligheid van de wegwerkers? Wat mij betreft het laatste,
maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten.”

Technische oplossingen
De technische oplossingen waar in het vorige beleid op
werd ingezet, zijn in het nieuwe beleid stap 4. “Met een fun-
damenteel verschil”, legt Van Eck uit. “In het vorige beleid
ging het om slechts een zevental voertuigen. Waarbij expli-
ciet een camera en achteruitrijsignalering werden voorge-
schreven. Die scope is veel te klein. In de bouw & infra zijn
veel meer soorten voertuigen actief waarmee aanrijding een
reëel risico is. Dat was dus een beperking. De tweede beper-
king: de techniek ontwikkelt zich enorm. Daarom schrijven
we geen techniek voor, maar doelvoorschriften. Er staat
onder meer dat de bestuurder 360 graden zicht moet heb-
ben en dat omstanders gewaarschuwd moeten worden voor
een naderend voertuig. Maar hoe je dat doet, mag je zelf
weten. We geven daarbij een aantal voorbeelden die zich in
de praktijk hebben bewezen. Dit beleid gaat dus over álle

voertuigen. Kan dat wel? Ja, natuurlijk. Maar de focus moet
eerst op de bronaanpak liggen, dan pas op de techniek.”
Voor machines waarvoor dit niet voldoende is, wil de GCVB
inzetten op het ontwikkelen van machines die automatisch
kunnen stoppen. Als voorbeeld wordt de veegzuigwagen
genoemd, die wordt ingezet in de GWW. “We willen deze
techniek samen met de veegzuigwagenbranche verder ont-
wikkelen. Dat vind ik gaaf, want we hebben hiermee serieuze
ongevallen gehad. De techniek erachter zou je straks op elk
voertuig op de bouw kunnen toepassen. Het kan met behulp
van radar, of met een stootbalkje. De machine stopt nage-
noeg direct. Het wordt dan fysiek onmogelijk om nog onder
de wielen te komen.”

Zie jij mij, zie ik jou
Stap 5 in het beleid zijn de persoonlijke maatregelen: maak
contact met de chauffeur. Het principe ‘Zie jij mij, zie ik jou’
is jaren terug ontstaan bij VolkerWessels-bedrijf KWS. “Het
heeft een herkenbaar logo en is te zien op veel voertuigen
in de bouw. Dat konden wij niet vergeten in dit stuk. Tot slot
moeten alle medewerkers op bouwplaatsen schone zicht-
baarheidskleding dragen. Ik zie nog te vaak dat dit onvol-
doende gebeurt”, zegt Van Eck. “Het zijn de laatst te nemen
maatregelen, maar wel hele effectieve.”

‘Focus eerst op bronaanpak,
dan pas op techniek’

gc.veiligheid.nl40 Aannemer nr. 6 – Oktober 2020

GEZOND EN VEILIG WERKEN

38-39-40_veiligengezond.indd 40 25-09-20 14:19

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.