Aannemer 6 – 2021 – pag. 12

Maximaal twee parkeerplaatsen voor Amsterdamse aannemers

Controle op RI&E aangescherpt
Grote kans dat meer bouwbedrijven vanaf 1 oktober 2021
bezoek krijgen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Zij gaat
vanaf dat moment namelijk steviger controleren op het heb-
ben en actueel houden van de verplichte risico-inventarisatie
& evaluatie (RI&E).

Het verscherpte controlebeleid was ook al voor 2020 aan de orde,
maar heeft door corona de nodige vertraging gekend. Het niet hebben
van een goede RI&E met een actueel Plan van Aanpak kan grote, voor-
namelijk financiële gevolgen hebben. Bij een controle door de arbeids-
inspectie loop je de kans een flinke boete te krijgen. Meteen, zonder

waarschuwing vooraf. Bedenk daarnaast dat als er een werknemer
arbeidsongeschikt wordt door en/of op het werk, verzuimverzekeraars
in toenemende mate bepalingen in hun polis hebben opgenomen dat
er bij het ontbreken van een risico-inventarisatie & evaluatie niet
wordt uitgekeerd.
De RI&E – inclusief Plan van Aanpak – is al sinds 1 januari 1994 ver-
plicht voor alle werkgevers. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet
(Arbowet). Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle
werknemers bij elkaar opgeteld) hebben die verplichting ook. Zij kun-
nen gebruik maken van een branche instrument, maar mogen ook de
‘Checklist Gezondheidsrisico’s’ hanteren.

Tijdens de proef krijgt een aannemer maximaal twee parkeerplaatsen.
De aannemers gebruiken de parkeerplaatsen voor zaken als contai-

ners en dixies. Als een aannemer vindt dat er toch meer vakken nodig
zijn, dan vraagt de gemeente om een goed onderbouwd voorstel.
Hieruit moet blijken dat de buurt geen last heeft van dit extra gebruik
van de openbare ruimte.
Stadsdeel West voert deze proef uit in samenwerking met Verkeer &
Openbare Ruimte, THOR (Toezicht & Handhaving Openbare Ruimte),
Stadswerken en het Stadsloket. De proef loopt door tot het einde
van het jaar.

Het grote aantal verbouwingen in Amsterdam zorgt voor
toenemende druk op de openbare ruimte en de parkeer-
plaatsen. Om te voorkomen dat aannemers teveel parkeer-
plaatsen voor langere tijd gebruiken, is maandag 6 septem-
ber een proef in postcodegebied 1054 (Stadsdeel West)
gestart. Dat meldt de gemeente Amsterdam.

12 Aannemer nr. 6 – Oktober 2021

updAte

10-11-12-13_update.indd 12 23-09-21 09:40

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.