Aannemer 6 – 2021 – pag. 13

BUVA neemt Holonite over
BUVA heeft per 30 augustus Holonite in Tholen overgenomen. BUVA
wordt gezien als bouwpartner voor de bouwsector en is marktleider
op het gebied van hang & sluitwerk en dorpels. Holonite is de pro-
ducent van composietsteen onderdorpels in Nederland.

Het doel van deze overname is het verstevigen van de positie van
BUVA in de markt van onderdorpels en aanliggende sectoren. Van-
wege de kracht van beide merken zullen BUVA (onderdeel van Pallie-
ter Group) en Holonite zelfstandig naast elkaar blijven opereren.
Naast het versterken van de marktpositie, zijn er voor BUVA en Holo-
nite meerdere synergievoordelen te behalen op het gebied van pro-

ductie, inkoop, verkoop en productontwikkeling. De beide entiteiten
tezamen hebben een omzet van 65 miljoen euro en bieden werkge-
legenheid aan bijna 250 mensen.

‘Wkb verliest urgentie door
uitstelgedrag overheid’
De Wet kwaliteitsborging is weer uitgesteld,
nu tot 1 juli 2022. Albert Vos, directeur van de
Borgermeester, stelt dat de overheid met dit
uitstelgedrag ervoor zorgt dat de sector de
Wkb niet urgent vindt. Het staat mogelijk
zelfs een succesvolle implementatie van de
Wkb in de weg.

De Wkb verplicht iedereen zijn bouwproject, pas-
send in gevolgklasse 1 te laten beoordelen door
zogenoemde kwaliteitsborgers. Zij stellen een bor-
gingsplan op, waar verplichte toezichtmomenten in
zijn vast gelegd. Dit extra toezicht bevordert de kwa-
liteit van de bouw. In een brief van demissionair
minister Ollongren aan de Eerste Kamer laat ze
weten dat de Wkb gekoppeld blijft aan de inwer-
kingtreding van de Omgevingswet. En dus wordt uit-
gesteld. Want, stelt zij, zo is er meer tijd om proef-
projecten uit te voeren en kwaliteitsborgers te
werven.
Albert Vos van de Borgermeester verwerpt dit idee.
“Zolang de Wkb geen definitieve ingangsdatum
heeft, zal de sector nauwelijks bewegen. Doordat
urgentie ontbreekt, is het niet makkelijker, maar
juist lastiger om nieuwe proefprojecten te vinden.
Wie belooft ons daarbij dat de wet niet nog een
keer wordt uitgesteld rond de bouwvak van 2022?
De onvoorspelbaarheid maakt het voor kwaliteits-
borgers risicovol om nieuwe collega’s op te leiden.”

Bouwen met hout en milieu: hoe zit dat nu?
Bouwen met hout en de milieu-impact daarvan: hoe zit dat nu? SHR
(Stichting Hout Research) houdt op 24 november een voorlichtingsbijeen-
komst over dit onderwerp.

Vanwege de grote aandacht voor milieu en klimaat zijn er veel initiatieven die op dit
onderwerp inspelen, met als doel om de bouwwereld te verduurzamen. Hierbij gaat
het over de vermindering van de milieubelasting, circulariteit, CO2-budgetten, kli-
maatverandering, de plastic soep, vervuiling, uitputting van grondstoffen en over
veel andere zaken. De situatie is niet echt overzichtelijk en voor de houtwereld blijkt
hierbij milieuvriendelijkheid niet meer een vanzelfsprekendheid, zo stelt SHR.
Het doel van de voorlichtingsbijeenkomst is om helderheid te geven over het begrip
milieubelasting in zijn algemeenheid en toegespitst op de bouw. Verder wordt uitge-
legd hoe milieuberekeningen worden gemaakt, hoe de samenhang is met de bouw-
regelgeving en waar de kracht en de zwaktes van de berekening zitten. De milieu-
impact van het bouwmateriaal hout wordt uitgelegd. Hierbij wordt ingegaan op de
productie van hout in relatie tot behoud van bossen en de productiecapaciteit. Ten-
slotte worden de kansen om meer te bouwen met hout besproken en er wordt inge-
gaan op hoe een groter aandeel van hout in de gebouwde omgeving kan worden
gekwantificeerd ook in termen van CO2-opslag.

13nr. 6 – Oktober 2021 Aannemer

10-11-12-13_update.indd 13 23-09-21 09:40

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.