Aannemer 6 – 2021 – pag. 15

Onlangs heb ik mijn eerste les kwali-teitsborging gegeven op een onder-
wijsinstelling richting bouwkunde. Naast
de cursussen en trainingen die al beschik-
baar zijn, wordt kwaliteitsborging in de
bouw nu ook een vast onderdeel in het
reguliere bouwonderwijs. Ik vind dat een
goede zaak en daarom werk ik hier graag
aan mee. De leerlingen van deze klas zijn
net begonnen met hun loopbaan en kie-
zen ervoor om daarnaast ook nog door te
blijven studeren op de zaterdag. Aan
motivatie geen gebrek.
Voor de eerste les is het van belang dat
de groep eerst weet waar het ongeveer
over gaat. We zijn dus begonnen met een
introductie over de Wet kwaliteitsborging
voor het bouwen. Wetgeving is over het
algemeen niet de meest sappige leerstof
voor een ingenieur, dus het is zaak om
daarover in heldere taal en met grafische
voorbeelden te vertellen. Als het gaat over
het Bouwbesluit, is het altijd prettig om
een aantal voorbeelden te geven, zodat
de lesstof meer gaat leven. Ik deel meest-
al een aantal ervaringen uit de praktijk
van de Wkb.
Wij maken bijvoorbeeld nog steeds mee
dat hoogteverschillen bij een entree te
groot zijn, waardoor deze niet aan het
Bouwbesluit voldoet. Ter illustratie laat ik
dan een bouwkundig detail zien, of pak ik
de rolmaat erbij.
Een ander geval: de luchtdoorlatendheid
van ventilatieroosters. Een woning moet
een bepaalde ventilatiecapaciteit hebben
en de roosters moeten daarop zijn afge-
stemd. Als er dan een ander type rooster

wordt toegepast met een lagere capaciteit,
kom je zomaar opeens in de problemen.
Of wat als er een berging wordt voorge-
schreven, maar de kopers of bewoners die
niet willen? Allemaal voorbeelden waar je
straks met elkaar op moet letten en wat in
mijn beleving gaat zorgen voor meer
bewustwording ten aanzien van het
Bouwbesluit.
Als het specifiek gaat over de Wkb vind ik
het altijd belangrijk om te duiden dat er
op meerdere juridische vlakken iets wij-
zigt. Namelijk in de relatie met het
bevoegd gezag (Omgevingswet) en in de
private sfeer met je opdrachtgever (Bur-
gerlijk Wetboek). In de publieke sfeer gaat
het met name over de veranderende pro-
cedure van vergunningaanvraag, de ande-
re rol van de gemeente en natuurlijk de
komst van de kwaliteitsborger. Maar we
moeten daarnaast echt niet vergeten dat
er nog zaken spelen omtrent aansprake-
lijkheid, het consumentendossier en bij-
voorbeeld de waarschuwingsplicht. Daar
maak ik de leerlingen graag bewust van.
De volgende drie lessen gaan we het
vooral hebben over de toepassing in de
praktijk, waardoor het ongetwijfeld nog
tastbaarder en leuker wordt.

Bert Videler
Bouwkwaliteitcoach.nl

Kwaliteitsborging
in de klas

‘Voorbeelden maken
de lesstof levendig’

15nr. 6 – Oktober 2021 Aannemer

COLUMN

15_columnbert.indd 15 23-09-21 09:41

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.