Aannemer 7 – 2020 – pag. 11

Alleen nog schone bestelbussen in de stad
Gemeenten krijgen vanaf 2025 de mogelijkheid om gebieden
in te stellen waar op termijn alleen nog bestelbussen en
vrachtwagens komen die rijden zonder uitlaatgassen (zero
emissie zone).

In het Klimaatakkoord staat dat tussen de 30 en 40 steden een zero
emissie zone gaan voeren voor stadslogistiek. Er komt een landelijke
overgangsregeling voor ondernemers die in zo’n zone moeten zijn. Zij
krijgen daarmee de mogelijkheid over te stappen op een uitstootvrije
bestelbus of vrachtwagen. Met die overgangsregeling gaan de meest
vervuilende bestelbussen en vrachtauto’s er het eerst uit. Staatssecre-

taris Stientje Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft daar
met diverse partijen uit onder andere de transportsector, onderne-
mersverenigingen en gemeenten een akkoord over bereikt.
Voor de overstap naar een schone bestelbus of vrachtwagen zijn er
fiscale voordelen en komen subsidies beschikbaar. Ondernemers kun-
nen tussen 2021 en 2025 in aanmerking komen voor een subsidie. Ook
voor vrachtwagens zijn er subsidiemogelijkheden. Daarnaast zijn er
diverse fiscale regelingen, die investeren in een schone bedrijfswagen
voordeliger maken.
Steden kunnen vanaf 1 januari 2025 een zero emissie zone invoeren.
Voorwaarde is dat ze die minimaal vier jaar van tevoren aankondigen.

Nieuwe bestel- of vrachtwagens die na
2025 op kenteken gezet worden, moeten
emissieloos rijden om in deze stadscentra te
komen.
Ondernemers die in zo’n zone moeten zijn
en die nog een fossiele bestelbus of vracht-
wagen hebben krijgen, mede in het licht van
de coronacrisis, wat langer de tijd. In 2027
eindigt de overgangsfase voor bestelauto’s.
Eind 2029 voor vrachtwagens. Daarmee wordt
invulling gegeven aan de afspraak in het kli-
maatakkoord om in 2030 te zorgen voor 49
procent vermindering van de CO2-uitstoot.
Particulieren met een bestelbus of vrachtau-
to kunnen een ontheffing krijgen bij de
gemeente. Dat geldt ook voor bepaalde cate-
gorieën voertuigen waarvoor nog geen goed
emissieloos alternatief beschikbaar is.

Wienerberger introduceert ‘Brick as a Service’. Een service-
concept dat het remontabele C2C gevelsysteem ClickBrick
na gebruik retour neemt en de restwaarde omzet in geld.
Daarmee maakt het bedrijf de cirkel van circulaire gebou-
wen rond: voor, tijdens én na de bouw.

Het ClickBrick-systeem van Wienerberger is een gevelsysteem voor
het droogstapelen van bakstenen. Bij het bouwen wordt geen
gebruik gemaakt van mortel of lijm. Cradle-to-cradle gecertificeerd,
reduceert het systeem het gebruik van bouwstoffen, kenmerkt het
zich door optimaal hergebruik en resulteert gebruik ervan in onder-
houdsvrije gevels.
Nieuw is dat Wienerberger ClickBrick-producten, inclusief rvs-clips,
-klembeugels en -spouwankers na gebruik retour neemt en rest-
waarde toekent. Deze restwaarde is afhankelijk van de ouderdom
van het materiaal. Met Brick as a Service maakt het bedrijf de cirkel

letterlijk rond: voor, tijdens én na de bouw. Wienerberger levert het
materiaal voor demontage op de bouwplaats en voor verpakking. De
retournamegarantie wordt vooraf overeengekomen en geldt voor het
specifieke project waarin het ClickBrick-systeem is toegepast.

‘Brick as a service’ garandeert restwaarde ClickBrick

11nr. 7 – November 2020 Aannemer

10-11-12-13_update.indd 11 29-10-20 16:35

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.