Aannemer 7 – 2020 – pag. 58

58 Aannemer nr. 7 – November 2020

A ls adviesbureau in de bouwnijverheid zien we de complete jaarrapporten
van bedrijven. Een post die onze onver-
deelde aandacht heeft, is de stand van
zaken betreffende debiteuren en onder-
handen werk. Ofwel, hoe staat het met
de financiering van het bouwbedrijf?
Groot struikelblok daarbij is de eindfac-
tuur. Op de een of andere manier is het
bij het midden- en kleinbedrijf altijd een
probleem om die tijdig te maken.

Nu is het voor menig ondernemer een
lastig werkje om alle bonnen bij elkaar te
zoeken. Een goed overzicht van het
meerwerk is er ook vaker niet dan wel.
De administratie is niet compleet en uit-
eindelijk – na dit al tien keer tussen de
oren te hebben gestart – gaan ze ermee
aan de slag. Wij komen soms eindfactu-
ren tegen waarbij het werk al meer dan
een halfjaar terug volledig is afgerond.
Afgezien van lastig kunnen we dus con-
cluderen dat ondernemers het ook geen
leuk karwei vinden.

Maar heren ondernemers, beseft u wel
de consequenties?
1. Een hoge post ‘onderhanden werk’
betekent dat de benodigde liquiditeit
voor jouw bedrijf veel hoger is. Dit kost je
geld en heeft invloed op de waarde van
het bedrijf.
2. Wie maanden later pas met de eind-
factuur komt, kan in een stevige discus-
sie met de opdrachtgever terechtkomen
over meerwerk. Dit wordt ‘handjeklap’,
maar kost je wel geld.

3. Als er na maanden bij de opdrachtge-
ver een ruitje is beschadigd of de deur-
kruk een beetje loszit, moet jij het oplos-
sen om jouw factuur betaald te krijgen.
En ja, dat kost je weer geld.

Dus hoe langer je wacht met het maken
van de eindfactuur, hoe meer problemen
je hebt!
Iedereen weet dit, maar waarom dan niet
direct de eindfactuur maken, nadat het
werk is gerealiseerd? Zet al je leveran-
ciers en onderaannemers onder druk: ze
moeten binnen drie weken hun factuur
sturen, anders krijgen ze niet betaald.
Want ook deze ondernemers wachten
met de eindfactuur en zo wacht de een
op de ander.
Dat lukt niet bij jouw leveranciers en
onderaannemers? Onzin. Bij anderen lukt
het toch ook? En als het niet aan de leve-
ranciers en onderaannemers ligt, dan
komt het door jezelf.

Hoe dan ook, de eindfactuur moet een
keer worden gemaakt. Doe het meteen,
dan heb je weer een lastig karwei
gedaan.

Richard olde Hartman
directeur Olde Hartman Advies,
overnamespecialist in de bouwnijverheid

Wachten op de
eindfactuur

‘Hoe langer je
wacht, hoe meer
problemen’

COLUMN

58_columnrichard.indd 58 29-10-20 16:43

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.