Aannemer 7 – 2021 – pag. 10

KiKCampus heet voortaan WkbCampus

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) betekent dat
bouwpartijen met veel veranderingen te maken krijgen. De Wkb-
Campus kijkt naar de specifieke behoefte die leeft bij gemeenten,
bouwers, opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten en voorschrij-
vers. Voor elk van deze bouwpartijen zoekt de WkbCampus naar
de beste ondersteuning. Waar het om draait is samenwerken,
leren, borgen en verspreiden van de ervaring en kennis in organi-
saties.
Door een uitgebreid kennisnetwerk krijgt de WkbCampus goed zicht
op vraagstukken die onder de oppervlakte zitten. De WkbCampus
zoekt daarvoor oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan alternatieven
voor de betaalbaarheid van kwaliteitsborging van kleine werken. Of
als het gaat om de aansprakelijkheid van de bouwer maakt de Wkb-
Campus inzichtelijk hoe de bouwer dit kan oppakken. En welke kan-
sen biedt de Wkb aan de architect?
Proefprojecten zijn onmisbaar in de aanloop naar de Wkb. De Wkb-
Campus is daarom betrokken bij de Ambassadeursnetwerken. Door
proefprojecten te monitoren en afgeronde proefprojecten te evalu-
eren kan de WkbCampus oplossingen bieden. Zo worden ervaringen
meegenomen in lopende en toekomstige proefprojecten.

KiKCampus is omgedoopt in WkbCampus. De succesvolle
aanpak van de KiKCampus stimuleert steeds meer onafhan-
kelijke partners zich aan te sluiten. Het gevolg is dat de
stichting een meer onafhankelijke positie inneemt. Dat leidt
tot een verbreding van de scope en daar hoort een nieuwe
naam bij.

Eerste ‘Verklaring Circulair Sloopproject’ voor GP Groot
Circulaire sloper GP Groot heeft een eerste ‘Verklaring Circulair Sloopproject’ gehaald voor een groot demontageproject in
Amsterdam. Daar is bijna 80 procent van het oogstmateriaal hergebruikt of gerecycled.

Bij deze opdracht werden de uit de panden geoogste producten suc-
cesvol voor hergebruik aangeboden via een eigen marktplaats-site.
Daaruit is gebleken dat de behoefte aan dergelijk materiaal groot is.
Het ging bij dit project om bijvoorbeeld deuren, vloerhout, verwar-
mingsketels, wastafels, deurbeslag en stoppenkasten. Daarnaast wer-
den hout, puin en kunststof voor recycling afgevoerd. Deze afvalstro-
men zijn onder meer via de zusterbedrijven van de GP Groot groep
omgezet naar nieuwe grondstoffen. Inmiddels is een volgend demon-
tageproject, aan de Koelmalaan in Alkmaar, aangemeld voor een twee-
de certificaat.
De Verificatieregeling Circulair Sloopproject is een initiatief van SVMS
en het Centraal College van Deskundigen Slopen. Het vormt een aan-
vulling op de BRL Veilig en Milieukundig Slopen. De Verificatieregeling
Circulair sloopproject biedt sloopaannemers en opdrachtgevers hand-

vatten voor een vergaande implementatie van circulariteit in de voor-
bereiding en uitvoering van een sloopproject en de afzet van vrijko-
mende sloopmaterialen.

Bouwmaterialengroothandel is positief
gestemd

De bouwmaterialengroothandel verwacht 2021 af te slui-
ten met een omzetstijging van 14,6 procent. In 2022 valt
de omzetgroei terug naar 8,2 procent. Dat blijkt uit de
conjunctuurmeting najaar 2021 van Koninklijke Hibin.

Ongeveer een kwart van de omzetstijging in 2021 is het gevolg van
gestegen inkoopprijzen. Hogere bedrijfskosten leiden in 2021 per
saldo tot een verwachte margegroei met 2,7 procent. Voor 2022
wordt een margegroei met 4,4 procent verwacht.
Bedrijven verwachten in 2022 gemiddeld 2,9 fte extra nodig te
hebben. Bijna de helft verwacht de benodigde extra mensen te
kunnen vinden, 22 procent verwacht dat dat niet zal lukken. Met 31
procent wordt de arbeidsmarkt dan ook vaak genoemd als belang-
rijke uitdaging voor de komende periode.
De conjunctuurmeting in het voorjaar van 2021 liet een aantal atypi-
sche veranderingen zien, die voor een groot deel verklaard konden
worden uit de coronamaatregelen. Die effecten zijn inmiddels groten-
deels verdwenen. Nog maar 3 procent ziet corona als een bedreiging
voor de toekomst. Het aandeel verkopen en bestellingen op locatie
ligt nagenoeg weer op pre-coronaniveau. Dat geldt ook voor het aan-
deel verkopen aan particulieren (najaar 2021: 20 procent). Het per-
centage internetverkopen, dat door corona van 3,1 naar 5 procent
steeg, stabiliseert nu op 5,1 procent. De verhouding tussen nieuw-
bouw en renovatie en onderhoud is met 49 procent tegen 51 procent
weer terug op het niveau van het langjarig gemiddelde.

10 Aannemer nr. 7 – November 2021

updAte

08-09-10_update.indd 10 22-10-21 11:49

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.