Aannemer 7 – 2021 – pag. 11

Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, WoningBouwersNL en
het ministerie van BZK zetten na dertien jaar een punt achter
het succesvolle Lente-akkoord ZEN-platform. De initiatief-
nemers hebben namelijk hun doel behaald, alle nieuwbouw-
woningen zijn bijna energieneutraal.

De ondertekenaars van het Lente-akkoord ontwikkelden en deelden
samen met projectontwikkelaars, corporaties, bouwbedrijven, advi-
seurs en leveranciers veel kennis over Zeer Energiezuinige Nieuw-
bouw. Initiatiefnemers gaan zich nu richten op natuurinclusiviteit,
circulariteit, industrialisatie en energieleverende nieuwbouw.
Op 28 september kwamen de deelnemers aan het Lente-akkoord
ZEN-platform voor de laatste keer bij elkaar in de Prins Maurits-
kazerne in Ede. Tijdens het afsluitende congres werd er teruggeblikt
op wat er bereikt is in de energiezuinige nieuwbouw. Bij de ZEN-aan-
pak lag de nadruk op comfort, gezondheid, betaalbaar wonen en
een lage energierekening. En sinds 1 juli 2018 zijn nieuwbouwwonin-
gen ook nog aardgasvrij. Tijdens het congres werd ook vooruitgeke-
ken naar nieuwe opgaven als natuurinclusiviteit, circulariteit, indus-
trialisatie en energieleverende nieuwbouw.

Nieuwbouw naar een hoger plan tillen
“Het is goed om een punt achter dit succesvolle programma te zet-
ten, want we hebben de doelen uit 2008 gerealiseerd. Als we verder
willen, moeten we opnieuw met elkaar het einddoel vaststellen en
de piketpaaltjes bepalen,” benadrukt Claudia Bouwens, die zich als
programmaleider vanaf de start in 2008 inzette voor het Lente-
akkoord. “Uiteindelijk willen we naar energieleverende woningen en

woongebieden. Voor grondgebonden nieuwbouwwoningen is dat nu
al mogelijk. Voor het realiseren van deze nieuwe doelstellingen blijft
een nauwe samenwerking met professionele opdrachtgevers essen-
tieel. Zo kunnen we nieuwe kennis in de praktijk toepassen en toet-
sen.” Daarnaast heeft Claudia Bouwens namens Bouwend Neder-
land, NEPROM en WoningBouwersNL een nieuw programma in gang
gezet: het KAN-platform, dat werkt aan klimaatadaptieve en natuur-
inclusieve nieuwbouw.

Samsom: “Jullie zijn nog lang niet klaar”
Diederik Samsom, de kabinetschef van Eurocommissaris Frans Tim-
mermans, had tijdens het Lente-akkoord ZEN-Eindcongres een sim-
pele boodschap voor de aanwezigen: “Jullie zijn nog lang niet klaar.”
Samsom doelde daarbij vooral op de renovatie-opgave in de
bestaande bouw. “We komen in december met de vierde versie van
de EPBD-richtlijn. Op dit moment wordt er in Brussel hard nage-
dacht over de vraag of we bestaande bouw gaan normeren. Ik kan
me voorstellen dat daar uit rolt dat bestaande bouw rond 2035 bij-
voorbeeld moet voldoen aan schillabel B+.”

“Zorg dat je voor de regelgeving uitloopt”
Ook Ferdi Licher (Directeur Bouwen en Energie BZK) uitte zorgen
over de bestaande bouw. “Europa heeft met de Green Deal een dui-
delijk idee over hoe we in 2050 bij het huidige ambitieniveau gaan
uitkomen. De ETS-beprijzing betekent voor de gebouwde omgeving
dat fossiele energie elk jaar een stukje duurder wordt, en richting
2040 en 2050 zelfs onbetaalbaar. We zien vandaag de dag al welke
discussies dat oplevert. Dus zorg dat je voor de regelgeving uitloopt.”

Punt achter Lente-akkoord ZEN-platform

11nr. 7 – November 2021 Aannemer

11_updateextra.indd 11 22-10-21 11:54

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.