Aannemer 7 – 2021 – pag. 46

de hoogte meebewegen met het verschil in zetting van het
binnen- en buitenblad. Wanneer de lengte van de metsel-
werkvlakken beperkt blijft zou er dus een spouwmaat klei-
ner dan 40 mm toegepast kunnen worden. Dit dient wel
projectspecifiek bekeken te worden.

Verankering in hout
Het aanbrengen van houten regels op een staalconstructie
is ook een mogelijkheid voor het bevestigen van gevelmet-
selwerk aan staal. Dit hout moet dan voldoen aan de eisen
die gesteld worden aan het milieu in een spouwconstructie
en tevens aan de constructieve eisen die eraan gesteld wor-
den. Het verankeren van spouwankers in een houtconstruc-
tie is mogelijk met gecertificeerde spouwankers. Het aan-
brengen van houten elementen op een staalconstructie kan
zodanig uitgewerkt worden dat dit volledig onderbouwd is.
Op die manier is het mogelijk om met houten regels op
meerdere posities, eventueel aan twee zijden van een sta-
len kolom/ligger, verankeringsmogelijkheden voor het
gevelmetselwerk te realiseren.

Verticaal metselwerk
Bij verticaal metselwerk is de buigtreksterkte minder groot
dan die bij horizontaal metselwerk bij een horizontale over-
spanning. Het vergroten van de sterkte van metselwerk kan
met behulp van wapening, maar in het geval van verticaal
halfsteens verband is dat niet mogelijk, omdat er horizon-
taal geen doorgaande lintvoegen zijn. Bij verticaal metsel-
werk resulteert dit vaak in het dichter bij elkaar plaatsen
van de spouwverankeringen.

Bij verticaal tegelverband dient er sowieso al metselwerk-
wapening aangebracht te worden om samenhang in het
metselwerk te realiseren. De kans is echter groot dat deze
wapening in iedere horizontale voeg moet komen. Spouw-
ankers en metselwerkwapening mogen niet in dezelfde voeg
aangebracht worden, waardoor er dan niet verankerd kan
worden in de horizontale voegen.

Verankering in horizontale voegen
Spouwankers dienen bij voorkeur in horizontale voegen in
het metselwerk aangebracht te worden, omdat de kans dat
deze vol en zat gemetseld zijn groter is. Tevens kan door het
gewicht van de metselwerklagen die hierboven geplaatst
worden, een goede (initiële) hechting in de horizontale voe-
gen ontstaan. Indien aanbrengen van spouwankers in hori-
zontale voegen niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij toepassing
van verticaal tegelverband, dan dienen de spouwankers in
de verticale voegen aangebracht te worden. Dit is mogelijk,
maar deze verticale voegen moeten dan wel volledig vol en
zat gemetseld worden. Een goede (initiële) hechting van
deze voegen is vanzelfsprekend van groot belang, zodat het
verticale tegelverband als het belast wordt niet scheurt en
de spouwverankering de belasting correct overbrengt naar
de achterconstructie.

Verankeringsmogelijkheden verticaal metselwerk
Als bovenstaande aandachtspunten met betrekking tot ver-
ticaal metselwerk in acht genomen worden, dient nog uitge-
werkt te worden waar, hoe, en welke spouwankers gebruikt
worden. Het toepassen van spouwankers rond stalen kokers
is geen optie, aangezien deze in horizontale voegen aange-
bracht moeten worden. Bij verticaal tegelverband wordt in
deze horizontale voegen metselwerkwapening aangebracht.
Bij verticaal halfsteens verband is het over het algemeen
niet mogelijk, omdat de horizontale voegen niet breed
genoeg zijn en waarschijnlijk niet op de juiste plek zitten om
het spouwanker, zonder te verbuigen in de spouw, aan te
kunnen brengen.
In al deze gevallen moet gekeken worden naar alternatie-
ven. Een houten constructie aan de staalconstructie kan bij-
voorbeeld voorzien in verankeringsmogelijkheden op de
gewenste plaatsen. Dit dient weer projectspecifiek uitge-
werkt te worden.

Samenvattend
Het aanbrengen van gevelmetselwerk aan een staalcon-
structie is zeker mogelijk, maar brengt de nodige voorwaar-
den met zich mee. Een aantal zaken die normaal pas later in
het proces uitgewerkt worden, dienen naar voren getrokken
te worden om extra aanpassingen tijdens de uitvoering en
de daaruit voortvloeiende hoge kosten te voorkomen.

Ook op dit voorbeeld
een onjuiste

uitvoering van op de
staalconstructie

gelaste spouwankers.

46 Aannemer nr. 7 – November 2021

TECHNIEK

42-43-44-45-46_vekemans.indd 46 22-10-21 12:10

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.