Aannemer 7 – 2021 – pag. 8

Bouwbedrijf Kamphuis wint drie SKB-awards
Bouwbedrijf Kamphuis is in alle drie categorieën winnaar
geworden van de jaarlijkse uitreiking van de SKB Awards
van Stichting Klantgericht Bouwen. Zowel in Kopersbegelei-
ding, Meer-en Minderwerk als in Oplevering scoort het
bedrijf boven de 9.

Bouwbedrijven die zichzelf SKB’er noemen, zijn aangesloten bij
Stichting Klantgericht Bouwen. Deze bedrijven bouwen nieuwbouw-
woningen en hebben klantgericht ondernemen hoog in het vaandel
staan. Speciaal voor hen is de jaarlijkse prijsuitreiking.
De kopersbegeleiding van Bouwbedrijf Kamphuis wordt met hoge
cijfers beoordeeld: zowel het inspelen op extra wensen tijdens de
bouw als de communicatie én informatievoorziening vallen op. Wat
meer- en minderwerk betreft werkt het bedrijf vanuit een basiswo-
ning, maar maakt het voor elke klant een uniek ontwerp. En het
bedrijf neemt altijd ruim de tijd voor de oplevering en is er bijna
altijd iemand van Vereniging Eigen Huis aanwezig.
In de categorie Kopersbegeleiding ging de tweede plaats naar Bouw-
bedrijf Kreeft uit Ede. BVR Bouw uit Roosendaal werd derde. Prins

Bouw uit ’t Harde werd tweede bij Meer- en Minderwerk, Bouwbedrijf
Kreeft derde. Bij opleveren liet Kamphuis TBI-onderneming Koop-
mans Bouw uit Enschede (tweede) en Prins Bouw (derde) achter
zich.

Praktijkrichtlijn voor
consumentendossier Wkb
NEN heeft de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 8092 ‘Consu-
mentendossier’ gepubliceerd. Hierin zijn de richtlijnen opge-
nomen voor een goed en compleet (digitaal) dossier dat
straks na de invoering van de Wkb aan de consument moet
worden overhandigd. Tenzij je iets anders afspreekt met de
klant.

Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
(Wkb) in werking, waarmee een nieuw stelsel van kwaliteitsborging
voor de bouwsector wordt ingezet. Het stelsel legt de verantwoorde-
lijkheid voor de kwaliteit van bouwwerken (meer dan voorheen) bij de
aannemer en versterkt de positie van de opdrachtgever (consument)
ten opzichte van de aannemer.
De wet schrijft voor dat aannemers bij oplevering twee dossiers moe-
ten overhandigen:
• Het privaatrechtelijke ‘Consumentendossier’. De aannemer toont in dit
(digitale) dossier aan dat hij heeft gerealiseerd wat is overeengekomen.
Ook neemt hij de garantiebepalingen en aanwijzingen voor gebruik en
onderhoud op in dit dossier.

• Het publiekrechtelijke ‘Dossier bevoegd gezag’ gaat over de inhoud
van dit dossier als opvolger van het Bouwbesluit. In het Besluit
Bouwwerken Leefomgeving (BBL) worden nadere regels opgenomen.

De dossiers hebben enige overlap omdat bepaalde gegevens zowel
voor de consument als voor het bevoegd gezag van belang zijn.

Award Natuurinclusief Bouwen en
Ontwerpen voor Dakenstroom

De Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen van Vogelbe-
scherming Nederland en Zoogdiervereniging is gewonnen door
het project Dakenstroom in Kaatsheuvel, het renovatieproject van
de huurwoningen van woningbouwcorporatie Casade.

Bij de grootschalige renovatie van met name de daken van de
huurhuizen zet Casade in op verduurzaming en vergroening door
een combinatie van pv en groendak. De jury is vooral onder de
indruk van de haalbaarheid en de opschaalbaarheid van dit pro-
ject. De groene daken zijn goed voor vogels en vleermuizen,
omdat er nestplaatsen voor hen zijn opgenomen in de renovatie-
plannen. De prijs werd uitgereikt in het online KAN Café. De twee-
de prijs is voor Haags Buiten en de prijs voor het beste Brabantse
project gaat naar Berckelbosch in Eindhoven. De prijs is een initi-
atief van Vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging
en in samenwerking met de provincie Noord-Brabant. In totaal
zijn er achttien projecten ingediend. De projecten zijn beoor-
deeld door een onafhankelijke professionele jury bestaande uit
Eddy Nieuwstraten (Raad van Toezicht Vogelbescherming Neder-
land), Nico Tillie (Hoofd Urban Ecology & Ecocities Lab, Faculteit
Bouwkunde, TU Delft) en de vorige winnares van de Award Nina
Ravestein (oprichter PAD Landscape).

Meer nieuws op Aannemervak.nl

8 Aannemer nr. 7 – November 2021

updAte

08-09-10_update.indd 8 22-10-21 11:49

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.