Aannemer 8 – 2020 – pag. 33

merkt dat ‘dat toch eigenlijk niet de bedoeling was’. In
Nederland willen we steentjes. Maar je ziet daar nu toch
een belangrijke verschuiving in. Het traditionele bouwen
gaat er steeds meer uit. Eigenlijk moeten we dat ook niet
meer willen.”

Verduurzaamd hout
Welk hout Broekman kiest, hangt van het project af, zo ver-
telt hij. “Wij beginnen nu aan een project in Diever, met acht
half vrijstaande woningen. Daarin zit verduurzaamd Fins
grenen, met vijftien jaar garantie. Daarbij gebruiken we ther-
misch verduurzaamd grenenhout voor de kozijnen, met tri-
ple glas en dubbele kierdichting. Door die modificatie werkt
het hout niet meer. In combinatie met het verfsysteem dat
we er op laten aanbrengen, kunnen we vijftien jaar garantie
geven. We moeten namelijk van die kunststof kozijnen af”,
zegt hij beslist.

Waar komt het vandaan?
Het kost helemaal geen moeite om klanten hiervan te over-
tuigen, merkt Broekman. Als mensen hier komen, dan weten
ze al welk vlees ze in de kuip hebben. Ze weten al dat wij

heel duurzaam zijn. Zij vragen er misschien niet meer naar,
maar voor anderen is certificering gewoon nodig, weet ook
Broekman. “Het is goed dat het er is, al overtuig je je klan-
ten het best als je hele bedrijfsvoering klopt, als je manier
van bouwen goed is. Dus dat je bijvoorbeeld kunt aanwijzen
waar je je hout vandaan haalt. Laat het zien.”

Hout scoort hoog
De toekomst van houtbouw ziet Broekman wel zitten. “Ik
denk dat er een toeslag komt op traditionele bouwmateria-
len. We moeten al een jaar of zeven tot acht duurzaam-
heidsberekeningen maken over de materialen die we
gebruiken bij woningbouw. Er zijn steeds meer vergunning-
verleners die daarop letten. Bij die berekeningen scoort tra-
ditioneel materiaal veel lager dan hout. Dit verklaart deels
ook de grote vlucht die houtbouw nu neemt. En dat is ook
niet meer dan billijk.”

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met
Bewust met hout.

Over duurzaam bosbeheer
Dat het gebruik van hout bossen beschermt klinkt wellicht tegen-
strijdig, maar dat is het niet. Met duurzaam bosbeheer houden we
de bossen in stand. Dit is vanuit ecologisch, milieutechnisch en
economisch oogpunt belangrijk, omdat veel dieren en mensen
wereldwijd afhankelijk zijn van bossen en de producten uit het bos.
Bij duurzaam bosbeheer wordt van tevoren gekeken hoeveel hout
verantwoord uit het bos geoogst mag worden, om het bos vervol-
gens gedurende een bepaalde periode met rust te laten, zodat flora
en fauna intact blijven en de overige bomen verder kunnen groeien.
Belangrijk bij duurzaam bosbeheer is om verder te kijken dan
alleen het hout zelf. Bossen leveren belangrijke ecosysteemdien-
sten, zoals het vastleggen van CO2 en de productie van zuurstof,
maar ook zaken als waterhuishouding en luchtkwaliteit worden
door bossen beïnvloed. Zo is bijvoorbeeld het voorkomen van ero-
sie een belangrijke bosfunctie.
De Verenigde Naties gaat er vanuit dat wereldwijd 1,6 miljard men-
sen afhankelijk zijn van het bos voor een deel van hun voedsel-
voorziening, levensonderhoud of andere producten, zoals medicij-
nen, grondstoffen en ecosysteemdiensten. Bij duurzaam bosbeheer
wordt deze lokale bevolking nauw betrokken bij het bosbeheer. De
lokale bevolking behoudt zeggenschap over wat er met het bos
gebeurt enerzijds, maar wordt ook voorzien van werkgelegenheid
door de houtproductie.

De grootste bedreiging van bos ligt in de omvorming naar andere
typen van landgebruik. Veelal landbouw voor de toenemende vraag
naar landbouwproducten, zoals palmolie, rubber, cacao, soja en
vlees. Door economische waarde aan het bos te geven middels
houtproductie, wordt het risico op ontbossing veel kleiner. En dat is
gunstig voor de lokale bevolking, dieren en het milieu.

Convenant
Mede gelet op de enorme bouwopgaaf waar Nederland zich voor
gesteld ziet – in de periode 2020-2025 jaarlijks 75.000 nieuwe
woningen – ligt er een belangrijke kans voor toepassing van meer
hout in plaats van andere, klimaatbelastende, materialen. Dit
strookt ook het groeiend belang dat aan bos in het algemeen wordt
toegekend om de klimaatdoelen te helpen realiseren. Om meer
bossen duurzaam te beheren, is vraag naar gecertificeerde produc-
ten uit bossen cruciaal. In het Convenant Bevorderen Duurzaam
Bosbeheer werken diverse partijen (overheid, vakbonden, maat-
schappelijk middenveld en brancheorganisaties) samen om duur-
zaam bosbeheer te promoten. Het stimuleren van de vraag naar
hout uit duurzaam beheerde bossen zien zij als belangrijk om het
risico op ontbossing tegen te gaan. Wilt u ook overstappen op
aantoonbaar duurzaam hout voor uw project? Lees verder op
www.inkoopduurzaamhout.nl.

33nr. 8 – December 2020 Aannemer

32-33_centrumhout.indd 33 04-12-20 14:26

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.