Aannemer 8 – 2020 – pag. 8

Schijnconstructies pas in najaar 2021 beboet

De fiscus zou hiermee begin volgend jaar al een start maken. Minis­
ter Koolmees heeft echter laten weten dat eerst langer geëxperimen­
teerd moet worden met een handleiding voor opdrachtgevers. Een
webmodule die uitwijst of werk moet worden uitgevoerd door een
werknemer of dat een zzp’er het ook kan doen. Opdrachtgevers die
deze vragenlijst invullen – de pilot start op 11 januari en duurt zes
maanden – zijn niet juridisch gebonden aan de uitkomst ervan.

Na de proef wordt de module geëvalueerd. De handhaving van
schijnconstructies wordt pas na deze evaluatie opgebouwd, op zijn
vroegst vanaf 1 oktober. Ook wil Koolmees graag een ‘breed maat­
schappelijk gesprek’ over eventuele problemen die werkgevers,
opdrachtgevers en zelfstandigen tegenkomen. Pas daarna gaat de fis­
cus handhaven. Voor het gewenste gesprek schuiven waarschijnlijk
belangenorganisaties van werkgevers en ondernemers aan. De minis­
ter sorteert ook voor op zogenoemde sectorgerichte gesprekken.
Mogelijk kunnen nog langer geen boetes worden opgelegd. Inspectie
SZW en de Belastingdienst controleren overigens wel op schijncon­
structies, maar sancties blijven ‘in de meeste gevallen’ (vooralsnog)
uit.

Bedrijven die zzp’ers werk laten doen waarvoor een dienst­
verband nodig is, hoeven pas volgend jaar bang te zijn voor
sancties. Vanaf oktober 2021 deelt de Belastingdienst pas
boetes uit voor schijnconstructies.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne over lichame­
lijke belasting gestart. Aanleiding zijn de fysieke aandoeningen waarmee bijna een
half miljoen Nederlanders kampen als gevolg van werk.

Deze klachten leiden jaarlijks tot zeven miljoen verzuimdagen en een kostenpost van anderhalf
miljard euro, los van de zorgkosten. De genoemde actie vestigt de aandacht op het voorkomen
van beroepsziekten door lichamelijke belasting.
Met ‘Hoe TOP werk jij?’, onderdeel van een EU-brede campagne, zet hij in op technische, organi-
satorische en persoonsgebonden maatregelen ter preventie van lichamelijke belasting. Daarbij
wordt gestart met technische maatregelen om de bron van lichamelijke belasting aan te pakken,
zoals het gebruik van machines en hulpmiddelen. Vervolgens wordt gekeken naar organisatori-
sche maatregelen, zoals meer afwisseling in het werk. Ook wordt samen met de werknemer
gekeken of zijn of haar fysieke werkhouding moet worden aangepast.
Naast voorlichtingsactiviteiten kunnen werkgevers en brancheorganisaties een online box met
hulpmiddelen verwachten. Werknemers krijgen de mogelijkheid via een internettest in vijf
minuten in kaart brengen welke risico’s zij lopen. Hierop volgt een doorverwijzing naar ‘relevan-
te hulpmiddelen en adviezen’.

Campagne over lichamelijke belastingNieuwe versie Handboek
Houtskeletbouw
ISSO en Centrum Hout hebben een
nieuwe versie ontwikkeld van het
Handboek Houtskeletbouw. Van­
wege de voortschrijdende stand
van de techniek en veranderende
regelgeving was het tijd voor een
herziening. Nieuwe onderwerpen
in het boek zijn onder andere cir­
culair, biobased en aardbevings­
bestendig bouwen.

Dit handboek vormt de basis voor het
verantwoord toepassen van houtske­
letbouw in alle voorkomende situaties.
De kennis en voorbeelden zijn geschikt
voor uiteenlopende opgaven, variërend
van zeer eenvoudig tot zeer complex.
Het Handboek sluit naadloos aan op
de aankomende BENG­regelgeving en
de NTA 8800. Nieuwe onderwerpen in
het boek zijn circulair ­, biobased – en
aardbevingsbestendig bouwen. Daar­
naast is veel aandacht besteed aan de
praktische invulling van het vernieuw­
de bouwbesluit (Besluit bouwwerken
leefomgeving). Het boek is geschikt als
lesmateriaal bij diverse opleidingen.
Het Handboek Houtskeletbouw is te
vinden op ISSO Open.

8 Aannemer nr. 8 – December 2020

updAte

06-07-08_update.indd 8 04-12-20 14:17

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.