Aannemer 8 – 2020 – pag. 9

Inmiddels is het jaar 2020 alweer bijna voorbij en staat het nieuwe jaar op het
punt van beginnen. Tevens het laatste
jaar waarin kan worden geoefend met de
Wkb. De afgelopen periode hebben er
nog enkele belangrijke ontwikkelingen
plaatsgevonden op het formele vlak.
Als eerste is er een akkoord tussen de
Rijksoverheid en de Vereniging Neder-
landse Gemeenten, zoals gemeld door
BWTinfo.nl. Het ministerie van BZK en de
VNG, mede namens de Vereniging Bouw-
en Woningtoezicht Nederland (VBWTN),
hebben overeenstemming bereikt over
de verdere uitwerking van het besluit
kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb).
Met dit conceptakkoord zijn wat BZK en
VNG betreft alle juridische belemmerin-
gen weggenomen. Partijen kunnen zich
nu gaan richten op de voorbereidingen
voor de invoering van de wet op 1 januari
2022.
De tweede ontwikkeling lees ik op Stich-
tingibk.nl. Om de start van nieuwe proef-
projecten te versnellen is gestart met
zogenoemde Ambassadeursnetwerken
kwaliteitsborging (ANWkb). Een ambassa-
deursnetwerk bestaat uit een ambassa-
deursgemeente, een aantal omringende
gemeenten, aannemers en kwaliteitsbor-
gers. Het ambassadeursnetwerk zorgt
ervoor dat er komende maanden (ten
minste) tien projecten starten, verdeeld
over verschillende soorten gebouwen
binnen gevolgklasse 1. Kwaliteitsborgers,
aannemers en andere betrokkenen wor-
den uitgenodigd deel te nemen aan het
netwerk. Omliggende gemeenten en
andere geïnteresseerden kijken mee bij

de proefprojecten en starten daar waar
mogelijk ook zelf met nieuwe proefpro-
jecten.
Om te zorgen dat er voldoende diversi-
teit in de proefprojecten zit, wordt per
ANWkb gewerkt, een zogenoemde repre-
sentatieve doorsnede. Iedere ANWkb
neemt het op zich om de tien proefpro-
jecten te verdelen over seriematige
woningbouw, kavelbouw, grote en kleine
verbouwingen, fiets- en voetgangersbrug-
gen en bedrijfshallen. Door afspraken te
maken over de verdeling van deze bouw-
werken wordt uiteindelijk met de hele
gevolgklasse 1 ervaring opgedaan. De
resultaten van de verschillende ANWkb’s
worden ieder kwartaal gerapporteerd
gedeeld via de websites van iBK en de
deelnemende branches.
Wij zullen, als interne kwaliteitsborger,
ons zoveel mogelijk aansluiten bij de
netwerken, zodat wij aannemers kunnen
helpen en ontzorgen bij het werken met
de Wkb. Nieuwsgierig naar een proefpro-
ject? Meld je dan aan met een project.
Tot slot: dank voor het lezen van mijn
column het afgelopen jaar. Ook in het
nieuwe jaar zal ik jullie op de hoogte
houden. Alvast een fijne jaarwisseling
gewenst en tot dan!

Bert Videler
Bouwkwaliteitcoach.nl

Laatste jaar oefenen
met de Wkb

Alle juridische
belemmeringen zijn
weggenomen

9nr. 8 – December 2020 Aannemer

COLUMN

09_columnbert.indd 9 04-12-20 14:18

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.