Aannemer 8 – 2021 – pag. 10

50 miljoen voor
emissieloos bouwen
Het Rijk stelt 50 miljoen euro beschikbaar om
de uitstoot van bouwactiviteiten te beper-
ken. Het geldt wordt gebruikt om een kennis-
en innovatieprogramma in te richten dat
schone en emissieloze bouwconcepten en
bouwlogistiek moet gaan ontwikkelen.

Het programma is onderdeel van de route-
kaart Schoon en Emissieloos Bouwen. Ambi-
tie van deze routekaart is om in 2030 60 pro-
cent stikstofreductie te hebben, 75 procent
gezondheidswinst en 0,4 mton CO2-reductie,
dit alles in de bouw.
Het kennis- en innovatieprogramma richt
zich onder andere op het ontwerpen en toe-
passen van lichtere en duurzame bouwmate-
rialen en op prefab woningen. Daarnaast
wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van
emissievrije bouwplaatsen met aandacht
voor bouwhubs, inzet van emissievrije werk-
tuigen en digitalisering. Dit laatste wordt ver-
der ondersteund door een subsidie ter ont-
wikkeling van het Digitaal stelsel gebouwde
omgeving (DGSO). Om de ontwikkelde kennis
en innovaties in de praktijk te demonstreren
worden ‘living labs’ ingericht.
TNO, digiGO en de Topsector Logistiek hou-
den toezicht op de uitvoering van het pro-
gramma. Binnen de projecten wordt nauw
samengewerkt met landelijke, regionale en
lokale overheden en partners uit de bouw.

Meer houten nieuwbouw in Amsterdam in 2025
In 2025 is één op de vijf nieuwe woningen in de Metropoolregio Amsterdam
(MRA) van hout. Dat is het streven van de Green Deal convenant Houtbouw waar
op 21 oktober 2021 in meer dan tachtig organisaties – zoals gemeenten, bouwers,
banken, architecten en adviesbureaus – hun handtekening onder hebben gezet.

Vanaf 2025 is 20 procent van de MRA-woningproductie van hout en andere biobased materi-
alen, zodat nieuwe woningen sneller en duurzamer worden gebouwd. “Dat levert jaarlijks ca.
220.000 ton CO2 uitstootreductie en een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van stik-
stof op. Met houtbouw woningen op industriële wijze geproduceerd en voldoende locaties
worden woningen sneller gebouwd, zijn ze betaalbaarder, gemaakt van gezonde materialen
en is er minder bouwafval”, aldus de samenwerkende organisaties in een verklaring.
Een belangrijk onderwerp van het Green Deal convenant Houtbouw is het beschikbaar krij-
gen van locaties die geschikt zijn voor houtbouwwoningen. Ook moeten partijen actief
samenwerken aan kennisdelen. Daarnaast bekijken partijen of meer stimulerende regelge-
ving voor houtbouw mogelijk is. Tenslotte werken de betrokken partijen actief samen aan
het verbeteren van de businesscases van de keten van houtbouw. Met de schaalsprong en
toename van de kennis rond houtbouw is de verwachting dat de huidige prijsstelling van
houtbouw binnen een afzienbare tijd verbeterd zal worden.

10 Aannemer nr. 8 – December 2021

updAte

Verduurzamen is een vak. Dat willen de initiatiefnemers van
het nieuwe Gilde van Verduurzamers duidelijk maken. Op 2
november werd tijdens Building Holland de oprichting van het
nieuwe gilde aangekondigd. Initiatiefnemers zijn Wietse Walin-
ga (Smart Workplace/Duurzaam Gebouwd), John Lens (TVVL)
en Harm Valk (Nieman Raadgevende Ingenieurs). Voorzitter van
het kersverse gilde is Suze Gehem (Groene Grachten).

De aankondiging van het Gilde van Verduurzamers viel samen met
de afsluiting van de vijfde editie van de cursus Basiscertificaat Ener-

gietransitie Gebouw Omgeving. De deelnemers horen bij de eerste
Verduurzamers. Vanaf begin 2022 kunnen ook andere professionals
zich aanmelden.
Het gilde wil zich ontwikkelen tot de beroepsvereniging van alle pro-
fessionals in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ze gaan
zich inzetten voor kennisdeling en kennisontwikkeling dwars door
alle branches in de sector heen: van bouwers en installateurs tot
beleidsmakers en adviseurs. Het gilde faciliteert het onderlinge con-
tact, schoolt bij en geeft een podium. Doelstelling is om in drie jaar
te groeien naar 3000 leden.

Verduurzamen als vak: gilde opgericht

08-09-10-11_update.indd 10 29-11-21 08:43

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.