Aannemer 8 – 2021 – pag. 28

centrale online materialenbibliotheek moet een aannemer
of installateur van ieder materiaal de benodigde gegevens
opvragen en invoeren op het online platform. Veel informa-
tie is te vinden in de LCA (Life Cycle Analyses), maar niet alle
bouwproducten en materialen beschikken over een LCA.
Reinbouw vult voor diverse nieuwbouwprojecten gegevens
in voor een materialenpaspoort. Het kost De Gans tijd en
moeite om alle benodigde data van derde partijen boven
water te krijgen en te verwerken in het paspoort. De aanne-
mer of installateur is verantwoordelijk voor het invullen van
het materialenpaspoort. Niet Madaster en evenmin de fabri-
kanten. En daar hapert het nogal eens, zo ervaart de con-
ceptontwikkelaar van Reinbouw. “Fabrikanten geven niet
altijd maar een Life Cycle Analyses van een materiaal vrij,
want het kost veel geld om zo’n LCA te maken. Bovendien
geeft een LCA als het ware inzicht in de samenstelling van
hun product en zoals je weet geeft een kok zijn recept niet
zomaar vrij. Echter, zo’n levenscyclusanalyse is een noodza-
kelijk onderdeel van een materialenpaspoort om de levens-
duur en de restwaarde van een product aan te geven.”
Op het online platform van Madaster moet de aannemer
zijn eigen materialenbibliotheek opbouwen. De bibliotheken

Roor de Gans: “De overheid zou een richtlijn moeten opstellen voor het
toepassen van losmaakbare bouwmaterialen.”

Antoinette Wilmot: “We moeten zuiniger omgaan met onze grondstoffen
en onze aarde niet verder overbelasten met afval.”

Het nut van een materialenpaspoort
Het materialenpas-
poort geeft een
inventarisatie van de
toegepaste produc-
ten en materialen en
de hoeveelheden.
Indien bekend wor-
den ook de (circulai-
re) grondstoffen van
de toegepaste pro-
ducten erin ver-
werkt. Verder is
inzichtelijk wat de

levensduur van de materialen en producten is en
welke kwaliteitscertificaten zijn afgegeven. Deze data
kan gebruikt worden door een aannemer, architect of
nieuwe vastgoedeigenaar bij nieuwbouw, sloop, reno-
vatie of transformatie van een gebouw voor bijvoor-
beeld herbruikbaarheid van materialen.

28 Aannemer nr. 8 – December 2021

WETTEN EN REGELS

26-27-28-29_wettenenregelsreisbouw.indd 28 29-11-21 10:07

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.