Aannemer 8 – 2021 – pag. 29

‘Opvraagbaarheid van materialen
werkt alleen met een publiek
orgaan’

die al aanwezig zijn op het platform voorzien niet in alle
materialen en producten. “Wij vragen ons af of het opbou-
wen van zo’n database wel bij de bouwende partij thuis
hoort”, menen Wilmot en De Gans. “De fabrikant kan een
product of materiaal met dezelfde gegevens één keer invoe-
ren, waarna iedere bouwer deze data kan gebruiken. Nu
voert iedere bouwer dezelfde producten in met mogelijk
andere gegevens.”

BIM-protocol
Voor een correcte uitwisseling van data voor het materia-
lenpaspoort is het van belang dat de uitvoerende project-
partijen een BIM-protocol opstellen. De Gans geeft een
voorbeeld: “We moeten in de gehele keten afspraken maken
over welke data van belang zijn om 3D te modelleren. Zo is
het voor een aannemer en ontwikkelaar essentieel om
bruto vloeroppervlaktes weer te geven in een BIM, terwijl
een toeleverancier of fabrikant daarmee geen rekening
houdt in zijn 3D-model, omdat dat voor hen niet relevant
is.”
Een andere belemmering vormt de soms moeizame commu-
nicatie tussen de diverse BIM’s van projectpartners. Het
open bestandsformaat IFC dat gebruikt wordt om te com-
municeren tussen BIM-programma’s, werkt niet altijd naar
behoren.

Meten circulariteit
Reinbouw wil een stap verder gaan om meer toegevoegde
waarde te creëren met het materialenpaspoort, namelijk via
het meten van de circulariteit van de toegepaste materialen
en producten. Dat is nu nog niet het geval. “In zo’n situatie
heb je veel meer gegevens nodig. Bijvoorbeeld: is het toege-
paste materiaal demontabel? Door welke partij wordt het
materiaal na de gebruiksduur teruggenomen en gerefur-
bisht? Hoe vaak is het materiaal recyclebaar?”
Dit soort data zou in een as-built BIM verwerkt moeten wor-
den als het aan Reinbouw ligt. De Gans: “De overheid zou
bijvoorbeeld een wettelijke richtlijn moeten opstellen voor
het toepassen van losmaakbare bouwmaterialen en het kit-
ten van aansluitingen tussen bouwdelen niet meer moeten
toestaan. Daarnaast stimuleer je circulair bouwen door pri-
maire bouwmaterialen zwaarder te belasten, waardoor het
toepassen van gerecyclede en refurbished materialen finan-
cieel interessanter wordt.”

Materialenpaspoort vaker voorgeschreven
Reinbouw vult het materialenpaspoort in vanwege het milieubelang. “We
moeten zuiniger omgaan met onze grondstoffen en onze aarde niet verder
overbelasten met afval”, vindt Antoinette Wilmot. Een ander argument is dat
steeds meer projectontwikkelaars en gemeenten de nut en noodzaak inzien
van zo’n paspoort en het voorschrijven in tenders. Zo ook bij de realisatie
van veertien duurzame woningen van Het Hopveld in Zutphen en voor
andere projecten waarbij BPD projectontwikkeling opdrachtgever is. “Om
invulling te geven aan het materialenpaspoort moest er wel het nodige ver-
anderen in onze organisatie”, zo schetst Wilmot. “We waren al bezig met de
implementatie van BIM: we hebben modelleurs in dienst genomen en
gewerkt aan de opbouw van een materialenbibliotheek die afgestemd moet
worden met de projectpartners waar je op dat moment mee werkt.”

29nr. 8 – December 2021 Aannemer

26-27-28-29_wettenenregelsreisbouw.indd 29 29-11-21 10:07

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.