Aannemer 8 – 2021 – pag. 46

den. Wanneer er spouwankers geschoten moeten worden
op een staalconstructie, zijn er dus veel meer zaken waar-
mee rekening gehouden moet worden dan bij toepassing
van de meer traditionele spouwverankeringen.”

Spouwankers en omegaprofielen
De spouwankerberekeningen voor spouwankers bestaande
uit een platte strip dienen altijd opgezet te worden door
een partij die hier ervaring mee heeft en moeten gecontro-
leerd worden door de hoofdconstructeur. In de hoogte kun-
nen deze spouwankers relatief makkelijk verschil in zetting
van het binnen- en buitenblad opnemen, wanneer er vol-
doende ruimte in de spouw is. In de breedte kunnen deze
spouwankers geen verschil in vervorming tussen het bin-
nen- en buitenblad opnemen, aangezien ze in deze richting
erg stijf zijn. Deze beperking in de toelaatbare vervorming
kan opgelost worden ter plaatse van de constructieve ver-
binding tussen het platte spouwanker en het omegaprofiel.
Een mogelijke oplossing is de toepassing van een horizon-
taal slobgat in het anker en het aanbrengen van teflon rin-
getjes tussen het anker en het omegaprofiel en onder de
schroef, zodat de verankering kan schuiven.

Voorkomen contactcorrosie en opvangen
zettingsverschillen
Het vastschieten van de platte spouwankers op de omega-
profielen of de stalen binnendoos is geen aan te bevelen
manier van fixeren. Dit is namelijk geen gecertificeerde, con-
structieve verbinding, maar daarnaast bestaat ook de kans
dat er tussen het spouwanker en het omegaprofiel contact-
corrosie optreedt. Wij adviseren dan ook gecertificeerde RVS
A4 (AISI 316) schroeven toe te passen, waarmee de spouw-
ankers op de omegaprofielen vastgezet kunnen worden.
Om het vervormingsverschil tussen het binnen- en buiten-
blad op te kunnen nemen, dient ter plaatse van de koppe-
ling van het spouwanker en het omegaprofiel een voorzie-
ning aangebracht te worden waarmee het verschil in
vervorming opgenomen kan worden. Dit kan bijvoorbeeld
door tussen de schroef en het spouwanker een teflon ringe-
tje toe te passen en ook tussen het spouwanker en het
omegaprofiel. Hierdoor ontstaat een beetje ruimte voor het
opvangen van vervormingsverschillen. Natuurlijk dient de
diameter van het gat in het spouwanker wel groter te zijn
dan de diameter van de schroef, zodat het vervormingsver-
schil opgenomen kan worden. Wanneer deze teflon ringetjes
toegepast worden, moeten de schroeven die de spouwan-
kers aan de omegaprofielen verbinden, vanzelfsprekend niet
te strak aangedraaid worden. De volledige combinatie van
de hiervoor genoemde maatregelen kan een klein verschil
in vervorming tussen het binnen- en buitenblad opnemen,
waardoor de kans dat er schade ontstaat door het verschil

in vervorming minder wordt. De geschetste wijze van veran-
keren is een oplossing voor de verankering van gevelmet-
selwerk aan stalen binnendozen, maar het is geen oplossing
die honderd procent uitsluit dat er scheurvorming in het
gevelmetselwerk optreedt.

Verankering van staand metselwerk
Voor de verankering van staand (verticaal) gevelmetselwerk
aan een staalconstructie zijn in het eerder genoemde artikel
uit Aannemer 7 al voorwaarden opgenomen. In het geval
van stalen binnendozen met omegaprofielen is het erg
moeilijk om ervoor te zorgen dat de vaak verticaal geplaats-
te omegaprofielen precies uitkomen ter hoogte van een
horizontale voeg, zodat spouwankers recht aangebracht
kunnen worden in deze horizontale voegen. Dergelijke situa-
ties moeten goed uitgewerkt worden.

Je kunt dus concluderen dat de toepassing van gevelmetsel-
werk aan stalen binnendozen een combinatie is die veel
aandacht vereist tijdens de voorbereiding van een project.
Het is niet vanzelfsprekend dat het gevelmetselwerk overal
op de stalen binnendozen verankerd mag worden. Bij het
negeren van de in deze publicatie genoemde aspecten, is de
kans op schade en scheurvorming in het gevelmetselwerk
erg groot.

Toepassing van een
spouwanker op
omegaprofiel in
liggend metselwerk.

46 Aannemer nr. 8 – December 2021

TECHNIEK

42-43-44-45-46_vekemans.indd 46 29-11-21 12:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.