Aannemer 8 – 2021 – pag. 7

Van der Tuuk is zelf afkomstig uit de logistiek en werkt nu
sinds ruim twee jaar bij Dura Vermeer. Hij zag dat de bouw-
logistiek veel efficiënter en logischer uitgevoerd kon wor-
den. “Uitvoerders op de bouw denken vaak in stapeling van
materialen en producten op een bouwplaats en technische
oriëntatie in het verbinden van die goederen, terwijl logis-
tiek specialisten uitgaan van tijdbesteding en procesoptima-
lisatie.”
Gelukkig staat hoofduitvoerder Carlo Pieterson op het
woningbouwproject in Almere open voor een andere logis-
tieke visie en werkte hij mee om het productiegestuurd
leveren te integreren in de planning. “Hoe kun je een bouw-
plaats zo optimaal mogelijk indelen en hoe kun je de opslag
direct laten aansluiten op de bouwproductie? De kunst is
om met minder vrachten per dag, minder transportbewegin-
gen en minder voorraad op de bouwplaats sneller en effici-
enter te bouwen zonder faalrisico’s. Je wilt niet dat bijvoor-
beeld de Ytong-blokken drie weken op de bouwplaats

liggen. In principe betekent vandaag leveren, uiterlijk mor-
gen verwerken, maar het liefst binnen enkele uren.”

Aanleverstrategie per materiaalstroom
Dura Vermeer heeft bij dit project in Almere per materiaal-
stroom de aanleverstrategie bepaald. Zoals eerder vermeld
worden de materiaalstromen verdeeld in A, B en C. De
A-stroom geldt voor de meest bepalende materialen en ele-
menten; deze moeten tijdig worden besteld anders loopt de
planning in de war. De B-stroom omvat producten die
meestal op voorraad liggen, zoals deuren en installaties.
Vanuit de C-stroom werden de kleine materialen op bestel-
ling geleverd. De A-stromen werden direct vanaf de leveran-
cier naar de bouwplaats vervoerd. Van der Tuuk: “De kunst
is om de vrachtwagen zo optimaal mogelijk te beladen en
langs meerdere leveranciers te gaan om de materialen op te
halen. Het aantal ‘lege’ kilometers wordt met productiege-
stuurd leveren tot een minimum beperkt. Voor een vervolg
op deze pilot kijken we wel of en hoe we een HUB kunnen
inzetten voor de leveringen van de B- en C-materiaalstro-
men.”

Goed gefunctioneerd in keten
Toeleveranciers van de ruw- en afbouwelementen en ande-
re partners van Dura Vermeer hebben zich bij dit woning-
bouwproject in Almere geconformeerd aan deze nieuwe
leveringsmethodiek. De ontwikkelende bouwer heeft de
logistieke pilot in Almere in samenwerking met VBI, Xella en
BMN ontwikkeld. Van hun kant was het productiegestuurd
leveren natuurlijk ook wennen. Hoofduitvoerder Carlo Pie-
terson: “Ik stuurde bijvoorbeeld een deelplanning naar VBI
om voor woningblok 1 op 1 oktober de vloeren en Ytong-
blokken geleverd te krijgen. Daar moet VBI ook zijn produc-
tieplanning op aanpassen. Dat kost tijd en energie, zeker als
onze toeleverancier bijvoorbeeld met een nieuwe transpor-
teur gaat werken. Maar na een gewenningsperiode moet ik
zeggen dat het productiegestuurd leveren goed gefunctio-
neerd heeft. Producten staan op het juiste moment op de
juiste plek in de juiste productievolgorde. Wat dat betreft wil
ik de ketenpartners een compliment geven voor hun
inspanningen.”

‘Uiteindelijk willen we
aangeleverde producten binnen
enkele uren op de bouw
verwerken’

Productiegestuurd leveren was een pilot bij een nieuwbouwproject
van Dura Vermeer Bouw Hengelo in Almere.

Test met 3D transportplanning
De vrachten van de verschillende leveranciers binnen
de diverse materiaalstromen werden ingeladen in een
3D transportplanningspakket. Zo konden alle betrok-
ken leveranciers, transporteurs en Dura Vermeer real-
time zien wanneer welke vracht werd geleverd. De out-
put in 3D werd vertaald naar een laadlijst, zodat iedere
gebruiker kon aflezen welke goederen vervoerd moes-
ten worden in elke levering.

7nr. 8 – December 2021 Aannemer

04-05-06-07_projectdura.indd 7 29-11-21 08:41

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.