Aannemer 9 – 2019 – pag. 21

21

plaatst waardoor koudemiddel (R407)
van en naar de warmtepomp loopt. In
tegenstelling tot de andere pvt-pane-
len zijn de zonnestroom- en thermi-
sche panelen van elkaar gescheiden.
Hierdoor heeft de lucht in het dakvlak
vrij spel wanneer deze langs de uit
platen opgebouwde DX-verdamper
loopt. Net als bij een lucht/water-
warmtepomp is de buitenlucht de
bron, maar nu echter zonder geluid-
producerend buitendeel. “Ook ont-
dooien de panelen zichzelf”, zegt Van
Schie. De COP’s van 2,5 à 3 zijn niet
torenhoog, maar het is ook een ach-
tervang, benadrukt hij.
De collectoren en thermodynamische
panelen in dit concept kunnen een
mogelijk alternatief vormen voor de
meest toegepaste lucht/water-warm-

sluiting van 20 ampère als back-up,
wat het project ook net niet volledig
off-grid maakt. In geval van nood kan
de centrale accu in een dag volledig
met netstroom worden gevuld. Voor-
deel is dat er nu nog gesaldeerd kan
worden wanneer de zon overvloedig
schijnt.

Collectoren
Verwarming en tapwater voor de huis-
jes worden in eerste instantie ver-
zorgd door de twee sets daglicht-
collectoren op elk Greenhuus. Dit
systeem van Hone is in principe een
klassieke zonnecollector, met als voor-
deel dat het ook energie onttrekt uit
daglicht en daardoor een stuk beter
rendeert. Denk hierbij aan bewolkte
dagen met een lage lichtintensiteit.
De collectoren voeden de 260 liter
interne buffer van de warmtepomp
met gescheiden wisselaar. Deze geeft
weer warm water af aan de twee
convec toren, de recycledouche en
keuken in het houten huisje.

Warmtepomp
De warmtepomp, een 4 kW-toestel
van Climer, is louter een back-up voor
wanneer de collectoren niet voldoen-
de zijn om aan de warmtevraag te vol-
doen. Solar Compleet voert de warm-
tepomp onder private label in
Nederland en bouwt ze ‘custom-
made’, zegt Stephan van Schie van
Solar Compleet. De warmtepomp
wordt ingeschakeld wanneer de tem-
peratuur in het buffervat onder de
45 graden zakt. Onder vier pv-pane-
len zijn zogeheten thermodynamische
warmtepomppanelen (2,4 m2) ge-

tepomptechniek mét buitenunit. Bijko-
mend voordeeltje nog is dat de bron
extra verwarmd wordt door de warmte
die de pv-panelen opwekken. Deze
renderen op hun beurt weer iets be-
ter, omdat ze in bedrijf gekoeld wor-
den door het thermische deel van de
installatie. “Het systeem is vooral een
uitkomst bij kleine dakoppervlakken
en wanneer een buitendeel niet ge-
wenst is”, zegt Stephan van Schie.

Regeling
Het goed functioneren van het cen-
trale en decentrale deel van de instal-
latie en de afstemming en balans zijn
het werkterrein van Marti Santifort van
Wetec. Ook na oplevering is hij nog
constant aan het naregelen met de
custom-made regeling. “We hebben
een systeem om de huisjes heen
gebouwd”, schetst hij. Zo worden de
zonomvormers met een datakabel
aangestuurd vanuit het accuhuis. De
panelen kunnen bijvoorbeeld uitge-
schakeld worden als het aanbod te
groot is. Ook de afstemming tussen
de warmte-opwekkers – zo hebben
de zonnecollectoren altijd voorrang
in het buffervat – is nog in monitoring
om tot een perfecte afstemming te
komen. Bijkomend dingetje: het con-
cept is berekend op een bezetting
van zeventig procent.
Solar Compleet gaat het concept van
Greenhuus doorontwikkelen. Dit bete-
kent dat de systeemcombinatie, die
Powerblock heet, straks een 6/7 kW-
versie moet gaan krijgen. “Dan wordt
de techniek ook voor eengezins-
woningen interessant”, aldus Stephan
van Schie.

Het dak met links de

daglichtcollectoren

en rechts een deel

van de zonne­

stroomopwek, met

los daaronder de

warmtepomp­

panelen.

De recycledouche Upfallshower van Xenz

bespaart op warm water door het na een

filter en desinfectie opnieuw te gebruiken.

De warmtepomp is louter een back­up

indien de collectoren niet genoeg zijn om

aan de warmtevraag te voldoen.

20-21_greenhuus.indd 21 25-10-19 14:16

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.