Aannemer 9 – 2019 – pag. 38

Op Prinsjesdag presenteerde

de minister van Financiën

traditiegetrouw het gouden

koffertje aan de Tweede

Kamer. Met daarin ook het

Belastingplan 2020. Een aantal

belangrijke fiscale wijzigingen

voor de Nederlandse

belastingbetaler op een rij.

Verlaging VPB-tarief
In het Belastingplan 2020 was aan­
gekondigd dat het tarief voor de ven­
nootschapsbelasting gefaseerd zou
worden verlaagd. Nu blijkt dat dit min­
der snel gaat dan oorspronkelijk ge­
pland. Het tarief voor de tweede schijf
(voor winsten vanaf 200.000 euro)
zou naar 22,55% gaan in 2020 en
naar 20,5% in 2021. Het kabinet heeft
echter bekendgemaakt dat het tarief
in 2020 op 25% blijft en in 2021 naar
21,7% gaat. Het tarief voor de eerste
schijf gaat zoals gepland van 19% naar
16,5%. Het geld dat vrijkomt door de
minder verlaagde tarieven gebruikt de
overheid om de belastinglasten voor
burgers te verlichten.

Innovatiebox
Om innovatief onderzoek door onder­
nemers te stimuleren, is in 2007 de
innovatiebox ingevoerd (die in de eer­
ste jaren nog octrooibox heette). Een
speciale tariefbox in de vennoot­

Prinsjesdag 2019

Fiscale wijzigingen voor
de belastingbetaler

één of twee personen wordt verdiend.
Bovendien wordt het hoogste tarief al
in 2020 verlaagd van 51,95% naar
49,5%. De lasten van werknemers en
zelfstandigen worden extra verlicht
door een verhoging van zowel de
arbeidskorting als de algemene hef­
fingskorting. Het kabinet hoopt met
het pakket aan maatregelen een
koopkrachtstijging van 2,1% te be­
werkstelligen.

Door de wijzigingen die jaarlijks met
Prinsjesdag worden gepresenteerd,
blijft de fiscaliteit voortdurend in be­
weging. Het kan bij veel maatregelen
lastig zijn om te beoordelen of ze voor
jou van toepassing zijn en al dan niet
een nadelig effect hebben op de be­
drijfsvoering. We zijn bereikbaar voor
een persoonlijk gesprek.

www.meijburg.nl

schapsbelasting waarbinnen winsten
die voortkomen uit een innovatief pro­
duct, proces of programmatuur tegen
een lager tarief worden belast. Voor­
waarde hierbij is wel dat het voor ei­
gen rekening en risico is ontwikkeld.
Het kabinet wil dit verlaagde vennoot­
schapsbelastingtarief in 2021 verho­
gen van 7% naar 9%. De innoverende
ondernemer levert hier dus een stukje
in. Wat eveneens wordt aangewend
om de lastenverlaging voor burgers te
kunnen bewerkstelligen.

Lastenverlichting burgers
Zoals hiervoor al genoemd, bevat het
Belastingplan 2020 meerdere maat­
regelen om de lasten voor burgers te
verlichten en de koopkracht te ver­
beteren. Dit wordt met name bereikt
door de invoering van een tweeschij­
venstelsel voor het inkomen uit werk
en woning. Dankzij de maatregel
wordt het minder belangrijk of het in­
komen binnen een huishouden door

Het Belastingplan 2020 bevat meerdere maatregelen om de koopkracht voor burgers te

verbeteren.

annemer

Tekst: Marije Bader, Richard Sour en Niels Boekestijn, KPMG Meijburg & Co Beeld: Pixabay

38 Aannemer november 2019

38_fiscaal.indd 38 25-10-19 14:20

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.