Aannemer 9 – 2019 – pag. 39

Het budget voor ISDE-subsidie is verhoogd met 60 miljoen euro. Daarmee
komt het totale budget op 160 miljoen euro, meldt de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO). Met de verhoging reageert de overheid op
de enorme populariteit van de subsidie. In augustus was al bijna 80 miljoen
euro van de oorspronkelijke 100 miljoen vergeven. Door deze verhoging
hoeven aanvragers waarschijnlijk geen afwijzing te verwachten. De hoogte
van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler,
warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De
exacte bedragen staan in de apparatenlijsten op www.rvo.nl. De apparaten-
subsidie is voor zowel bedrijven als particulieren.

Direct boete bij ontbreken RI&E

Voorheen mocht Inspectie SZW bij het
ontbreken van een RI&E alleen een
boete opleggen bij onderzoek na een
bedrijfsongeval. Nu dus ook bij pre-
ventieve bedrijfsbezoeken. Het ont-
breken van een goede RI&E levert
een boete op van 4.500 euro. Eerder
nog lag dit bedrag op 3.000 euro.
De boete voor het ontbreken van een
plan van aanpak is verhoogd van 750
naar 3.000 euro. Wegkomen met een
waarschuwing is er ook niet meer bij.
Een RI&E – met als verplicht onder-
deel een plan van aanpak – is sinds
1994 verplicht voor alle werkgevers,
uitgezonderd zzp’ers. Toch blijkt de

Bedrijven die geen risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) hebben liggen,
doen er goed aan snel zo’n document op te stellen. Inspectie SZW is sinds
kort namelijk bevoegd direct een boete op te leggen wanneer een RI&E
ontbreekt.

helft van de bedrijven niet over een
RI&E te beschikken. Inspectie SZW
mag hiertegen niet alleen strenger op-
treden, de dienst krijgt ook meer vrij-
heid om bij calamiteiten te variëren in
boetehoogte. Hoe ernstiger het letsel,
des te hoger de boete, omdat het een
verschil maakt of iemand in het zie-
kenhuis wordt opgenomen met een
gebroken been of met een dwars-
laesie.
De Inspectie SZW wil dat er ook meer
aan het voorkomen van ongevallen
wordt gedaan. Daarom worden bedrij-
ven die de risico’s niet goed in kaart
gebracht hebben, harder aangepakt.

Zorgplicht
accountant
In juni had ik een gesprek met de directeur van een
bedrijf met een omzet van circa 8 miljoen euro. De
mogelijke verkoop van de organisatie kwam aan de
orde en ik gaf aan dat ik graag informatie ontving om
het bedrijf te kunnen beoordelen en te waarderen. De
bouwvak ging er overheen en in september kwam de
informatie. Ik ben er maar eens een paar uurtjes voor
gaan zitten. En eerlijk: ik schrok behoorlijk.

Het bedrijf had de laatste vijf jaar geen winst gemaakt
en in totaal 1,5 miljoen euro verlies geleden. Natuurlijk
zag ik wel enkele normalisatieposten, zoals een vrij

hoge manage-
mentvergoeding
voor de directie
en een te hoge
huur ten opzich-
te van de om-
zet. Maar dat
terzijde. Hoe

kan het dat een bedrijf vijf jaar verlies lijdt en er nau-
welijks met de vuist op tafel is geslagen? Eén of twee
jaar verlies is misschien acceptabel, maar vijf zeker
niet.

In dit verband is de rol van accountant ook belangrijk.
Het bedrijf wordt begeleid door toch een van de gro-
tere accountantskantoren van Nederland. Het uurtje
factuurtje-systeem is onaanvaardbaar. Een accountant
heeft de zorgplicht om dit duidelijk bespreekbaar te
maken en zelfs acties te ondernemen.

Eigenlijk is dit bedrijf onverkoopbaar. Want wie koopt
er nou een bedrijf dat in de kern zware verliezen
maakt? Op dit moment wordt ‘de beuk erin gegooid’
en zit het bedrijf in een transitieproces om wél winst
te gaan maken. Daarbij zijn alle zaken bespreekbaar.
Tevens heb ik de accountant nadrukkelijk gevraagd
om maar eens goed te kijken naar een creditnota voor
zijn ondersteuning van deze laatste vijf jaar.

Richard olde Hartman
Olde Hartman Advies B.V.

Uurtje factuurtje
is echt
onaanvaard baar

ISDE-subsidie verhoogd

annemer

39Aannemer november 2019

39_financieel.indd 39 25-10-19 14:20

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.