Aannemer 9 – 2019 – pag. 40

Prof. dr. Wim de Ridder is schrijver van boeken en veelgevraagd

spreker over digitale ontwikkelingen en strategische voorbereiding

op de toekomst. Wat ziet De Ridder in de technische beroepen

gebeuren? Waar gaat het naartoe? Wat moeten kleine

ondernemers per se weten? De Ridder: “Als je aannemer bent en

niet weet dat er een metselrobot bestaat, loop je gevaar.”

1. De arbeidsmarkt verandert. Wat
ziet u gebeuren?
“Er is al jaren veel aandacht voor ver­
lies van banen door robotisering en
digitalisering. Ik vind dat er meer aan­
dacht moet komen voor het ontstaan
van nieuwe banen. Wat mij betreft zijn
er drie ontwikkelingen die de banen­
groei aanjagen: de opkomst van duur­
zaamheid, de energietransitie en de
doorbraak van particulier opdracht­
geverschap. We zien dat er veel werk
wordt gegenereerd nu we twee mil­
joen goedkope zonnepanelen per jaar
installeren. En er zullen veel mensen
nodig zijn als we warmte gaan leveren
zonder gas. Ook de veranderende rol
van de particulier is doorslaggevend.
Door internet verdwijnen tussenscha­
kels en hebben ondernemers vaker
rechtstreeks contact met de eindge­

Zeven kritische vragen aan Wim de Ridder

Toekomst van
de arbeidsmarkt

annemer

Tekst: Ton Verheijen Beeld: PR

40 Aannemer november 2019

bruiker. Die krijgt steeds meer macht.
Intensief klantcontact vereist andere
vaardigheden. Werk verdwijnt niet,
werk verandert.”

2. Personeel in de technische
hoek is bijna niet te vinden. Wat is
uw advies over personeelsbeleid
aan (kleine) aannemers?
“Personeel bestaat grofweg uit twee
categorieën: geldzoekers en geluks­
zoekers. Geldzoekers binden zich niet
aan het bedrijf. Ze doen werk voor
geld, bij voorkeur zonder emoties.
Gelukszoekers gaan voor zingeving
en eigenwaarde. Ze willen een goed
product maken en een positieve bij­
drage leveren. Bij klanten zie ik onge­
veer dezelfde tweedeling. Enerzijds
zijn er klanten die gaan voor goed­
koop, gemakkelijk en snel. Anderzijds

klanten die zoeken naar beleving,
duurzame kwaliteit en goede samen­
werking. Dit betekent dat bedrijven
die personeel zoeken heel goed moe­
ten weten welke mensen bij hen pas­
sen. Anders wordt het niks. En dan het
zoeken zelf. Google for Jobs komt er­
aan, ook in Nederland. Google weet
veel van de vaardigheden van men­
sen en de kwaliteiten van bedrijven.
Als Google een ondernemer op vaca­
tures wijst, is de eerste selectie al ge­
maakt. Daar kan de oude manier van
personeelswerving nooit tegenop.”

3. Mkb’ers maken veel gebruik
van een flexibele schil van zzp’ers,
flexwerkers en oproepkrachten.
Wordt daar voldoende rendement
uit gehaald?
“Kleine bedrijven hebben een klein
netwerk waarin zij personeel zoeken.
Het lijkt mij slimmer om de flexibele
schil te delen met collega­bedrijven.
Meer massa betekent meer kansen en
meer trefzekerheid. Wat dat betreft zie
ik een rol weggelegd voor de
branche organisaties. Zij hebben de
contacten met aangesloten bedrijven
en weten wat die nodig hebben.
Brancheorganisaties kunnen extra ser­
vice bieden voor hun leden en voor
werkzoekenden. Zoiets als Google for
Jobs. We noemen dit platformisering,
maar eigenlijk is het niks nieuws. Het
gebeurt op alle fronten. Ook particu­

Maatregelen voor zware beroepen
Mensen met zware beroepen die vlak voor hun pensioen zitten, voelen zich onmachtig door de
naar achter schuivende pensioenleeftijd. Daarom stelt het kabinet vanaf 2020 tien miljoen euro
structureel beschikbaar voor hun duurzame inzetbaarheid. Daarnaast mogen sociale partners van
het kabinet (tijdelijk) afspraken maken om oudere werknemers eerder uit te laten treden als zij
niet gezond door kunnen werken tot hun AOW­leeftijd. Werkgevers en vakbonden kunnen per
sector maatwerkafspraken maken over duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden om ver­
vroegd uit te treden met gebruikmaking van de tijdelijke RVU­vrijstelling (Regeling voor Vervroeg­
de Uittreding). Het kabinet stelt voor deze maatwerkaanpak vanaf 2021 vier keer 200 miljoen
euro beschikbaar.

40-41_interview.indd 40 25-10-19 14:21

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.