Aannemer 9 – 2019 – pag. 5

20

30

6 Update

10 Aardbevingsbestendig
bouwen met sliders

12 Sporthal met gevels van
prefab strobouwpanelen

14 Bescherming van vers
metsel- en lijmwerk

20 Bijzondere installatie-
techniek in ecolodges
aan Grevelingenmeer

22 Schadecase: corrosie
bedreigt aluminium-
composiet plafondplaten

26 Productnieuws

30 De Plaatmaat: nieuwe
kunststof bok voor de
afbouw

34 Intersafe en Tagpoint
Training samen op de bres
voor veiliger werken

36 Arbitragecase: conflict over
dragende wanden

38 Belastingplan 2020:
fiscale wijzigingen voor de
belastingbetaler

39 Direct boete bij ontbreken
RI&E

40 Prof. dr. Wim de Ridder over
digitale ontwikkelingen en
strategische voorbereiding
op de toekomst

Maandelijks vaktijdschrift voor de bouwondernemer.
Een uitgave van Eisma Bouwmedia.

Redactie Aannemer
Eisma Bouwmedia,
Informaticaweg 3,
7007 CP Doetinchem
aannemer@eisma.nl
aannemervak.nl
ISSN: 0926-9894

Hoofdredactie
Paul Diersen, tel.: (088) 294 49 12
p.diersen@eisma.nl
Viola Huurnink, tel.: (088) 294 49 10
v.huurnink@eisma.nl

Eindredactie
Sandra Abbink, Thom Groot Nibbelink

DTP
ZeeDesign, Witmarsum

Aan Aannemer werkten mee
Eddy Buiting, Richard olde Hartman,
ir. J.H.Th.O. Kettlitz, KPMG Meijburg & Co, Tony Tati,
Harrie Vekemans, Ton Verheijen, Bert Videler,
Steffie van Wijlick, Henk Wind

Uitgever
Rens Sturrus

Directie
Egbert van Hes, algemeen directeur

Advertenties
Jeroen van der Molen, Commercieel manager
Voor informatie over tarieven, afsluitdata e.d.
Karin Krabbenborg, tel.: (088) 294 49 34
Sacha Harders, tel.: (088) 294 49 33

Abonnementen
Abonnementsovereenkomsten worden uitsluitend
aangegaan door Eisma Media Groep B.V, namens wie
de uitgever de abonnementen verzorgt.
Nicole Weenk (online) Marketeer Lezersmarkt
• Per jaar € 650,00 (excl. 9% btw)
• Proefabonnement (3 nrs.) € 55,00 (excl. 9% btw)
• Introductiejaarabonnement € 487,31 (excl. 9% btw)
• Studentenjaarabonnement € 99,00 (incl. 9% btw)
Abonnementsprijzen België en overig
buitenland op aanvraag bij Klantenservice,
tel.: (088) 226 66 47.

Betaling abonnementen via automatische incasso
of acceptgiro
Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
Banknr: 0365061395
IBAN: NL81RABO0365061395
BIC : RABONL2U

Klantenservice
Voor opgave abonnementen,
wijzigingen en informatie:
Eisma mediagroep abonneeservice,
postbus 2238, 5600 CE Eindhoven
tel.: (088) 226 66 47, abonneren@eisma.nl
Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan.
Opgave via de website of bij onze Klantenservice.
Abonnementen lopen automatisch door, tenzij uiterlijk
30 dagen voor de vervaldatum bij onze Klantenservice
wordt opgezegd. Dit kan schriftelijk, telefonisch of
per e-mail.
Ook voor informatie over uw lopende abonnement
kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Algemene voorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op-
geslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opname of enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever en
auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze
en naar beste weten is samen gesteld, evenwel kun-
nen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan
voor de juistheid of volledigheid van de informatie.
Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,
die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen
die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Gebruikers
van deze uitgave wordt met nadruk aangeraden deze
informatie niet geïsoleerd te gebruiken, maar af te
gaan op hun professionele kennis en ervaring en de te
gebruiken informatie te controleren’.

Leveringsvoorwaarden
www.eismamediagroep.nl

© 2019 Eisma Bouwmedia, Doetinchem

Druk
Veldhuis Media

Bij de voorplaat

Bij de bouw van 46 twee-onder-een-kapwoningen in
Appingedam past Van Wijnen sliders toe om de woningen
aardbevingsbestendig te maken. Na diverse hoogbouw-
projecten is het de eerste keer dat deze sliders van Vilton in
grondgebonden woningen zijn toegepast.
Foto cover: Henk Wind

5

04-05_inhoud.indd 5 28-10-19 08:38

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.