Aannemer – nummer 1 – 2017 – pag. 15

17

Milieudatabase, met daarbij meteen
ook varianten op niveau EPC 0/BENG
en NOM (Nul op de Meter).

Resultaten
Uit de berekeningen van de bureaus
komen geen schokkende resultaten.
Als de prestatie-eis zoals verwacht op
1,0 wordt gezet (dat wil dus zeggen
dat een gebouw schaduwkosten van
maximaal 1,00 euro per m2 bvo per
jaar mag hebben), dan is dat voor de
meeste woningtypen prima te halen.
Woningen op niveau Bouwbesluit
(EPC 0,4) bijvoorbeeld, zitten op 0,4
tot 0,6. Met een EPC-score van 0,4 en

MPG = 1: ‘Tijd om de
bodem erin te leggen’

voor milieuvriendelijke producten met
punten, maar wet is het nog niet.
Voor dat cruciale stapje – een pres-
tatie-eis in de bouwregelgeving – is de
tijd inmiddels wel gekomen. Want de
MPG blijkt een bruikbaar en robuust
systeem, zo concludeert Levels
namens LBP | Sight, Nieman RI, DGMR
en W/E Adviseurs. Specialisten van de
vier bureaus hebben allerlei gebouw-
typen – voornamelijk woningen – door-
gerekend op hun milieu-impact. Onder
meer de referentiewoningen van de
Rijksdienst voor Ondernemend Neder-
land (RVO) en bestaande projecten
die al zijn opgenomen in de Nationale

Milieucertificaten: nog
geen harmonie in de EU
In Nederland beheert de stichting MRPI de milieudata
van duurzame bouwproducten, in de Nationale Milieu-
database. Om hierin te worden opgenomen, moeten
leveranciers van bouwproducten een LCA-berekening
laten uitvoeren door een van de erkende bureaus.
Stichting MRPI geeft vervolgens het productcertificaat
af.
MRPI is Nederlands; de Europese term voor een
duurzaam productcertificaat is Enviromental Product
Declaration, kortweg EPD. Elk land heeft daar zijn
eigen systeem en organisatie voor opgetuigd.
Momenteel is er nog geen sprake van volledige ver-
gelijkbaarheid, zo laat Agnes Schuurmans (NEN Com-
missie CEN/TC350) weten in de Greenworks Academy,
maar onder de vlag van het ECO-platform wordt
gewerkt aan harmonisatie.
De hamvraag is natuurlijk: is de MRPI Europaproof?
Waarschijnlijk zal er iets moeten worden aangepast –
Europese regels zijn nu eenmaal leidend – maar de
komende vijf jaar verandert er niets aan de MRPI, zo
luidt het antwoord.

LCA en schaduwprijs
Bij een LCA wordt berekend wat de milieueffecten zijn die worden veroorzaakt door een
materiaal gedurende zijn hele leven. In totaal worden elf milieueffecten meegerekend in Neder-
land. Bijvoorbeeld het broeikaseffect (global warming), de aantasting van de ozonlaag en de
uitputting van grondstoffen. Om de producten op milieugebied gemakkelijk te kunnen ver-
gelijken, worden de milieueffecten gewogen en daarna opgeteld tot één getal: de schaduwprijs.
Schaduwprijs is gedefinieerd als ‘de theoretische schatting van de kosten, die de overheid er
voor over heeft om de milieuschade te voorkomen of te verhelpen’.
(Bron: NIBE)

lager richting 0, loopt de MPG op naar
0,5 tot 0,7. NOM-woningen komen uit
op 0,5 tot 0,9.
Het effect van meer isolatie en –
vooral – meer installaties en meer
zonnepanelen, is dus zeker wel merk-
baar in de MPG: hoe lager de EPC,
hoe dichter dit getal de 1,0 nadert.
Maar alleen bij een vrijstaande NOM-
woning – veel geveloppervlak, veel
zonnepanelen – wordt het echt span-
nend. Ook is in één van de voorbeeld-
berekeningen van W/E Adviseurs die
Levels toont in haar presentatie, te
zien dat één specifieke vrijstaande
woning doorgerekend op de BENG-
eisen rond de 1,20 uitkomt.
Niettemin concludeert zij: “De grote
bulk voldoet heel goed aan MPG =
1,0.” Dat zal voor veel bouwers een
geruststelling zijn, maar achterover-
leunen lijkt nou ook weer niet ver-
standig. “Let wel: het Bouwbesluit is
slechts de minimale ondergrens. Er
zijn altijd private labels die hogere
eisen stellen. Verder is dit wat regel-
geving betreft slechts het begin: de
tijd is gekomen om de bodem er ook
op dit gebied in te leggen.”

Het effect van meer isolatie, meer installaties

en meer zonnepanelen is merkbaar.

Hoe lager de EPC, hoe hoger de MPG.

16-17_mpg.indd 17 11-01-17 13:13

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.