Aannemer – nummer 1 – 2017 – pag. 17

19

Tweeluik over NOM
Wat vinden andere bouwbedrijven? Hoe maken we
NOM­renovaties rendabel? Wat is hun visie op betaal­
baar en klantgericht renoveren? Wat wil de klant/
bewoner eigenlijk betalen? Is 50.000 euro voor een
renovatie naar energieneutraal een schappelijk
bedrag? Wat bepaalt de slagingskans van NOM? En
waarom is er zo weinig animo voor nul­op­de­meter?
Lees het in het volgende nummer van Aannemer.

Nieuwe transparantie in

de bouw. Eigenlijk opmer

Nul­op­de­meter blijkt tot nu toe voor­
al een mooie theorie, gestaafd door
fijne vooruitzichten. Een kloppende
theorie zelfs. Om bewoners een
betrouwbaar en beproefd product te
garanderen, is op 25 maart 2016 door
dertien bouwbedrijven het NOM­Keur
gelanceerd. Dan weet je als bewoner
precies wat je krijgt. Desalniettemin:
tien maanden na dato wil de opdrach­
tenstroom nog steeds niet los komen.
Enkele woningen hier en daar, maxi­
maal enkele honderden woningen zijn
tot nu toe energien eutraal gereno­
veerd. De teller staat op een veel te
zuinige zevenhonderd. Mogen we dit
een slakkentempo noemen?

Workshop
Toch is nul­op­de­meter een prijzens­
waardige ambitie, die bewoners meer­
waarde oplevert en dus goodwill
verdient. Dat vinden ook Stroom­
versnelling en SBRCURnet. Directeu­
ren van bouwbedrijven die worstelen
met het juiste concept voor het reno­
veren naar energieneutrale NOM­
woningen, konden op 13 december
2016 naar de workshop ‘Is een
energieneutraal concept eigenlijk wel
betaalbaar?’ op de Bouwcampus van
TU Delft. Uit het persbericht van SBR­
CURnet: ‘Het NOM­idee is eenvoudig:
gebruik kosten van energie als budget
voor woningverbetering. Toch laat dat
budget voor de meeste bouw­
bedrijven nog te wensen over. NOM
met garantie vereist goede concept­
ontwikkeling en dat verdien je niet te­
rug op één project. Bovendien is de
inkoop van alle componenten duurder
dan gebruikelijk. Vervolgens moeten
ook monitoring en lange termijn ser­
vice in de prijs verdisconteerd zijn. In
deze workshop maken we een
kostprijs analyse en kijken we waar
ruimte zit voor meer marge.’

Vooroplopen
Op de Bouwcampus in Delft zijn op 13
december enkele tientallen bouw­
ondernemers bij elkaar gekomen om
te discussiëren over de mogelijk­
heden van energieneutraal renoveren.
Een van hen is André Hehemann,
technisch­directeur van Van der Leij
Bouwbedrijven (één van de aan­
nemers die NOM­Keur lanceerden).
Van der Leij wil vooroplopen in
nieuwe mogelijkheden, oplossingen,
processen, technieken, materialen en
serviceverlening en heeft serieuze
plannen met verduurzamen en nul­op­
de­meter.

Van der Leij ontwikkelde een nieuw
bedrijfsonderdeel (Climate Con­
struction) en een hagelnieuw product
(‘Thuis een nieuwe woning’) om goed
beslagen ten ijs te komen. André
Hehemann over zijn concept: “Wij ge­
loven niet in een verticale bouwketen,
maar in horizontale samenwerking
met onze opdrachtgevers en partners
van Climate Construction als Itho­
Daalderop, Feenstra en Veerhuis
Bouwsystemen. Met elkaar hebben
we een product ontwikkeld dat vol­
doet aan de wensen van de klant. Dat
hebben we anderhalf jaar geleden
allemaal uitgewerkt in diverse scrum­
sessies. Daaruit bleek dat mensen
een nieuwe woning heerlijk vinden,
maar ook graag dichtbij hun familie,
school en sportvereniging willen
blijven wonen. Je thuis voelen in je
nieuwe woning, dat is waar ons
product voor staat.”

Prestatiegarantie
‘Thuis een nieuwe woning’ van
Climate Construction biedt onder
anderen een warmtepomp met
bodembron, CO₂­gestuurde ventilatie,
nieuwe kozijnen, geïsoleerde gevels,
extra dakisolatie en pv­panelen. Kers
op de taart is de verregaande pres­
tatiegarantie die het bedrijf geeft.
Hehemann: “Een auto met drie jaar
garantie verkopen, vinden dealers al
spannend. Wij geven vijftien tot veer­
tig jaar garantie op energie, comfort
en het binnenmilieu. Dat is wat we
beloven. Binnen tien werkdagen heb­
ben we de renovatie gerealiseerd,
doordat we veel prefab­elementen
toepassen. Ook de installaties worden
plug & play geleverd en aangesloten.”
‘Thuis een nieuwe woning’ klinkt als
een puik NOM­product, dat de be­
woner veel voordelen biedt. Op de
vraag hoeveel NOM­woningen met
bijbehorende garanties Hehemann en
zijn team al hebben geleverd, volgt
een wat ontluisterend antwoord:
“Nou… nul.” En even is het stil. Dat
neemt niet weg dat Hehemann er
klaar voor is en liever vandaag dan
morgen zou beginnen. “Het belang­
rijkste op dit moment is dat we een
project mogen doen om ons te bewij­
zen en ervaring op te doen. Uitgangs­
punt daarbij is de behoefte van de
bewoner.”
Voor de goede orde: het totaalproduct
is opgebouwd uit kennis en ervaring
van de betrokken partners, waarbij
elke partner individueel al duizenden
woningen ervaring heeft.

Onderhoud en financieringen
Climate Construction neemt ook
achterstallig onderhoud, toekomstig
onderhoud en financieringen voor
rekening. Hehemann pakt het serieus
aan, inclusief verzamelen en uitwisse­
len van kennis van energie­efficiënte
bouwmethodes, materialen en instal­
laties. Maar de belangrijkste factor
voor succes is volgens hem de manier
van samenwerken. Hehemann: “Als
gelijkwaardige partners doorbreken
wij de oude patronen. We gaan uit van
algemeen belang voor nu en in de
toekomst. We komen beloftes na,
hebben een solide verdienmodel
ontwikkeld voor alle partners en be­
loven energie­ en comfortvoordelen
voor de bewoner.”
Het NOM­product van Climate Con­
struction wordt aangeboden voor
62.000 euro (exclusief btw) waarvan
20.000 euro voor technische installa­
ties en 12.500 euro voor bouwkundige
ingrepen. Volgens Harm Boomsma
van Inno­Experts kan dat goedkoper.
Tijdens de bijeenkomst van SBRCUR­
net gaf Boomsma een presentatie met
een uitgebreid rekenvoorbeeld van
een traject van vier jaar en een stij­
gende lijn in het aantal renovaties:
vijftig in 2017; honderd in 2018; twee­
honderd in 2019; driehonderd in
2020. De becijferde winstmarges van
Boomsma bedragen 0 procent in 2017
en 5 procent vanaf 2018. Het per­
soneelsteam dat hij voor ogen heeft
bestaat uit 24 mensen: achttien voor
tekenwerk, organisatie, installatie,
productie en montage, en zes voor
verkoop, support, marketing en
ontwikkeling.

Geen renovatiestress
NOM­renovaties rendabel maken, is
een proces van lange adem. Waar zit
de speelruimte? Boomsma: “Met
gestandaardiseerde producten en
relevante opties kun je je doelgroep
goed bedienen. Bewoners zien op
tegen renovaties en willen dat het

18-19-20_energieneutraalrenoveren.indd 19 11-01-17 13:17

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.